En jämlik skola?

DSpace Repository

En jämlik skola?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En jämlik skola?
Author Grujic, Vladimir ; Nilsson, Tatiana
Date 2007
Swedish abstract
Grujic, Vladimir & Nilsson, Tatiana. (2006). En jämlik skola. En studie av hur samhällsklassrelaterade faktorer och könstillhörighet inverkar på elevers studieprestationer i grundskolan. (An equal school? A study of how social class related factors and gender affect the achievements of pupils in elementary school). Skolutveckling och ledarskap. Lärarutbildningen 60 poäng, Malmö Högskola. Syftet med följande arbete är att få en bild av vilka faktorer, samt i vilken grad, som inverkar på elevers prestationer i skolan. Vi avgränsar dessa faktorer till följande: Social och kulturell bakgrund, föräldrainverkan, krav från föräldrahåll, identifiering med närsamhället, kamratpåverkan, betyg samt influenser från media, d.v.s. tv, tidningar, musik. I vårt arbete undersöker vi i vilken grad elevernas prestationer är beroende av deras föräldrars utbildningsnivå, deras könstillhörighet samt deras olika intressen. Med hjälp av enkätundersökningar samt studier av aktuella statistiska data, relevanta för vår undersökning, söker vi finna signifikanta framgångsfaktorer. Undersökningsarbetet, konsultationen av teoretiska studier, samt undersökningar, påvisar att klasstillhörighet, och i ännu högre grad könstillhörighet inverkar påtagligt på elevers prestationer i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject könsskillnader
samhällsklasser
betygsresultat
utbildningsnivå
sociokulturella faktorer
etnisk bakgrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/3481 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics