Språket i matematiken - ett verktyg att räkna med, en kvalitativ intervjustudie om språkets betydelse för begreppsförståelsen

DSpace Repository

Språket i matematiken - ett verktyg att räkna med, en kvalitativ intervjustudie om språkets betydelse för begreppsförståelsen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språket i matematiken - ett verktyg att räkna med, en kvalitativ intervjustudie om språkets betydelse för begreppsförståelsen
Author Bothén, Eva ; Jönsson, Cecilia
Date 2007
English abstract
The aim of this paper was to study how educationalists use the children’s informal knowledge of mathematics, and how they work in order to develop the children’s understanding of concepts using the language as a means. We also intended to investigate the requirements for such teaching. We wanted to look into education regarding individual, group and organizational level. An additional issue, that we wanted to study, was weather children in need of special education benefited from such teaching. We carried out ten qualitative interviews, which were partly structured, with educationalists who used language in order to achieve understanding of mathematical concepts. The educationalists were chosen by a directed selection. The answers were put together and analysed. The result showed that the educationalists used concrete material to a wide extent in their work and that the questions they used were open-ended. To enable a teaching where the language is used as a means for learning, the educationalist needs to make a deliberate decision how to work. Education in mathematics, the support of the management and other colleagues and the time to prepare and reflect are also needed. All children benefit from such education since this way of teaching enables the educationalist to individualize.
Swedish abstract
Syftet med vår studie var att ta reda på hur pedagoger tillvaratar barns informella kunskaper och hur de konkret arbetar för att utveckla barns begreppsuppfattning i matematik med hjälp av språket. Vi avsåg även att undersöka förutsättningarna för en sådan undervisning. Vi ville se till både individ-, grupp- och organisationsnivå. Ytterligare en specialpedagogisk frågeställning som vi avsåg att undersöka var hur barn i behov av särskilt stöd gynnas av detta arbetssätt. Vi genomförde tio kvalitativa forskningsintervjuer, som var delvis strukturerade, med pedagoger som arbetar med språket på ett medvetet sätt i sin matematikundervisning. Pedagogerna valdes ut efter ett riktat urval. Svaren sammanställdes och en analys av svaren gjordes. Resultatet visade att pedagogerna använde sig av laborativa övningar i stor utsträckning i sin undervisning och att samtalen kännetecknades av öppna frågor. För att möjliggöra en undervisning som har språket som verktyg behövs ett medvetet ställningstagande från pedagogens sida, utbildning i matematik, ledningens och kollegors stöd samt tid till planering och reflektion. Alla elever gynnas av en sådan undervisning eftersom den kan individualiseras så att den passar alla.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject specialundervisning
specialpedagog
matematiska begrepp
samtal
språk
informell
formell
matematik
Vygotskij
special education
special needs educator
mathematical concepts
conversation
language
informal
formal
mathematics
Vygotsky
Handle http://hdl.handle.net/2043/3492 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics