Rollek - Pedagogers tankar och erfarenheter

DSpace Repository

Rollek - Pedagogers tankar och erfarenheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rollek - Pedagogers tankar och erfarenheter
Author Dahlin, Annika ; Pettersson, Birgitta
Date 2007-02-07
Swedish abstract
Pedagoger besitter många erfarenheter och kunskaper om barns olika lekformer. Det vi intresserat oss för är vilka tankar och erfarenheter pedagoger har på barns rollek. Syftet med detta examensarbete är att få en inblick i hur barn samspelar och kommunicerar med varandra och med vuxna i rollek. Vi vill även se om pedagoger engagerar sig, deltar och om rolleken används som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. Vidare har vi intresserat oss för kommunikationen i rolleken mellan barn och mellan barn och pedagoger. Våra resultat tyder på att i rollek ligger det en värdefull pedagogisk potential för utveckling av barns kommunikationsfärdigheter. Vi har gjort observationer av rollek i två olika barngrupper och intervjuer med pedagoger. Utifrån vår frågeställning visar resultatet bl.a. att • Rolleken kan vara både en styrd lek och en fri lek. I den styrda leken har pedagogerna en möjlighet att fånga upp och få alla barnen engagerade och känna sig delaktiga i rolleken. I den fria leken går barnen in i olika roller, i dessa roller lever barnen ut sina tankar och känslor och bearbetar saker de varit med om. • Genom både den styrda och den fria leken lär sig barnen att kommunicera och samspela med varandra. • Pedagogerna engagerar sig gärna i barnens fria lek och deltar då på barnens villkor. Pedagogerna styr inte barnens rollekar, men de finns alltid i närheten. • Rollekar kan vara ett positivt hjälpmedel för barn med språksvårigheter att komma igång med sin språkinlärning och med sin interaktion med andra barn. Nyckelord: Pedagoger, förhållningssätt, rollek, kommunikation
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Rollek
Role-Play
Handle http://hdl.handle.net/2043/3541 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics