Vad vet du om handhygien?

DSpace Repository

Vad vet du om handhygien?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad vet du om handhygien?
Author Blixt, Rungravee ; Ekelund, Ewa
Date 2007
English abstract
A nurse working environment means a constantly in contact with bacteria’s and other micro organism. In this environment the hands represent the most important working tools, but they are also the largest disease transmission sources. A thorough hand hygiene procedure considers therefore of great importance in the care of illness. The aim of this study was to assess nurses’ knowledge regarding hand hygiene by means of the Handbook for healthcare workers (2005). The empirical study with a qualitative approach was carried out among 21 selected nurses. The collection of data was a survey with open questions handled to two surgical respective medical wards at a hospital in southern of Sweden. The result showed a lack of knowledge concerning hand washing, hand disinfections and gloves should be used. However a majority showed a good knowledge of nails and jewellery wear in care taking work. The small population of this study must be considered as insufficient to represent far-reaching conclusion of the study result. Future research with a larger population could possible present a more reliability result.
Swedish abstract
Sjuksköterskans arbetsmiljö innebär ständig kontakt med bakterier och andra mikroorganismer. I denna miljö utgör händerna det viktigaste arbetsredskapet, men är samtidigt den största källan till smittspridning. Noggrannhet när det gäller handhygien är därför av största vikt i vårdandet av sjuka människor. Syftet med föreliggande studie var att undersöka sjuksköterskans kunskap om handhygien utifrån Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal (2005). En empirisk studie med kvalitativ ansats genomfördes med urval av 21 sjuksköterskor. Datainsamling bestående av enkät med öppna frågor utfördes på två kirurgiska respektive medicinska avdelningar på ett sjukhus i södra Sverige. Resultatet visar bristfällig kunskap rörande handtvätt, handdesinfektion och hur handskar ska användas. Däremot har majoriteten god kunskap om naglars utseende och att smycken inte bör användas inom vården. Urvalet kan dock ses som något litet för att långtgående slutsatser av framtaget resultat ska kunna dras. I framtida forskning med större urval finns möjlighet till ett mer trovärdigt resultat.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject handdesinfektion
handhygien
kunskap
sjuksköterska
yrkeserfarenhet
experience
hand disinfections
hand hygiene
knowledge
nurse
Handle http://hdl.handle.net/2043/3542 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics