Samlande möten - Om samling och social interaktion i förskolan

DSpace Repository

Samlande möten - Om samling och social interaktion i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samlande möten - Om samling och social interaktion i förskolan
Author Andersson, Jessica ; Zahn, Kim
Date 2007
Swedish abstract
Vårt syfte med detta arbete är att belysa pedagogers och barns tankar om den dagliga samlingen i förskolan. Anser pedagogerna att samlingen kan ha betydelse för barns sociala samspel och interaktion med andra människor? Vi hoppas även att vårt arbete kan väcka tankar om samlingsstunden och vad den kan betyda för förskolans barn och personal. I arbetet beskriver vi vad en samling är, vilket syfte pedagogerna har med dessa samt vad barnen tänker om samlingar. För att förstå varför dagens förskolor har samlingar så anser vi att man behöver känna till historiken om dess uppkomst och har därför även skrivit kort om detta. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med pedagoger och barn samt observationer av samlingar på två olika avdelningar och förskolor i Skåne. Vi har ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt eftersom vi tycker att det överensstämmer bäst med förskolans läroplan, styrdokument och värdegrund (Lpfö98). Det har varit intressant att ta del av pedagogernas syn på samlingen eftersom alla inte talade lika positivt om den. Samlingen kan ses som ett utmärkt tillfälle för barn att utvecklas på olika sätt, men den kan också ses som ett onödigt avbrott i barnens fria lek. Barnen som vi samtalade med på de två olika förskolorna hade även de väldigt olika uppfattningar om sina dagliga samlingar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject samling
förskola
socialt samspel
social interaktion
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/3549 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics