Inkludering av särskolan i grundskolan -Elevers och lärares tankar kring inkludering

DSpace Repository

Inkludering av särskolan i grundskolan -Elevers och lärares tankar kring inkludering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inkludering av särskolan i grundskolan -Elevers och lärares tankar kring inkludering
Author Hillergård, Nicholas ; Lindén, Anna
Date 2007
English abstract
Inclusion of Special Education in Secondary School – Pupils’ and Teachers’ Thoughts About Inclusion
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka vilka möjligheter och hinder grundsärskoleelever och lärare upplever i en inkluderande och en exkluderande skolform. Studien belyser, genom intervjuer, att antal särskoleelevers och lärares tankar och upplevelser om elevernas skolsituation i en inkluderande alternativt exkluderande skolform. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om inkludering. Vi har använt oss av intervju som metod, för att på så sätt undersöka ämnet utifrån respondentens berättelse och därmed få så djupgående detaljer som möjligt. Vi önskar beskriva människors upplevelser och åsikter. Vi vill öka kunskapen kring och förståelsen för området. Resultatet beskriver elevernas och lärarnas samlade tankar kring elevens skolsituation. Vi ser i vårt arbete en klar koppling mellan elevernas upplevelser av sina framgångar och kamratrelationer. Denna koppling är oberoende av om eleven är individintegrerad eller får sin undervisning inom grundsärskolan. Vi kan konstatera att det tydligaste hindret för en framgångsrik skolgång för särskoleeleven är brist på kamratrelationer. Möjligheterna ser vi i att skapa en organisation utifrån varje elevs specifika behov och då särskilt ta hänsyn till kamratrelationer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundsärskola
individintegrering
inkludering
kamratrelationer
särskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/3555 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics