Jämställdhet i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jämställdhet i skolan
Author Jakobsson, Anders (stud) ; Reüter, Benita
Date 2007
Swedish abstract
Abstract Titel: Jämställdhet i skolan – ett arbete om pedagogers tankar kring jämställdhetsarbetet i skolan. Författare: Anders Jakobsson och Benita Reuter Handledare: Ingrid Hillborg Institution: Individ och samhälle vid Lärarhögskolan i Malmö Typ av arbete: C-uppsats, 10 p. Antal sidor: 37 sidor Tidpunkt: November – Januari 2006/2007 Nyckelord: Genus, jämställdhet, Likabehandlingsplan, skola Syfte och frågeställningar: Syftet att ta reda på hur verksamma pedagoger ser på genusmedvetenhet i sin undervisning, vad de räknar in i begreppet genusmedveten och om de anser sig själva behöva arbeta genusmedvetet och hur de definierar ett genusmedvetet arbete. Vi har även tittat på om de är bekanta med Likabehandlingsplanen (2006:83) och om de arbetar i enighet med den. Vår utgångspunkt har varit att vi inte tror att Likabehandlingsplanen är applicerad på verksamheten i den utsträckning som lagen kräver. Frågeställningar: • Anser pedagoger att de behöver arbeta genusmedvetet? • Vad anser pedagoger att innebörden av att arbeta genusmedvetet är? • Anser pedagoger att pojkar eller flickor får mest uppmärksamhet i klassrummet? • Är Likabehandlingsplanen (2006:83) förankrad i pedagogernas arbete? Metod: Vi har använt oss av enkät och intervju som undersökningsverktyg. För både enkät och djupintervju valde vi en undersökningsgrupp med pedagoger arbetande i barngrupper från förskoleklass till årskurs sex. Huvudresultat: Samtliga pedagoger anser att ett arbetssätt eller förhållningssätt i klassrummet bör genomsyras av en genusmedvetenhet, då de klart ser skillnader i bemötande, taltid eller uppmärksamhet mellan de två könen. Enligt både enkät och intervjusvar går det att utröna att pedagogerna anser sig själva vara genusmedvetna, men stundtals saknar verktyg för att alltid arbeta tillfredställande. Vår undersökning visar på att Likabehandlingsplanen (2006:83) inte har etablerats inom den kommun där vi genomfört vår undersökning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genus
Jämställdhet
Likabehandlingsplan
Skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/3562 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics