Självvärdering av en undervisningsprocess - Insikter, lärdomar och fallgropar

DSpace Repository

Självvärdering av en undervisningsprocess - Insikter, lärdomar och fallgropar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Självvärdering av en undervisningsprocess - Insikter, lärdomar och fallgropar
Author Larsson, Ulrika
Date 2007-02-09
English abstract
The purpose with this study is to find out whether an evaluation of my own teaching can be done. This will be done on the basis of three methodological approaches, conceptual understanding, evaluation, appraisal and evaluation of my own teaching. I will study what kind of knowledge students in senior level school has acquired about the progression and fragmentation of Christian churches, especially focusing on conceptual understanding about religious conflicts. This will be estimated by out handed questionnaires and an exam, which thus aims to appraise whether a change in the students knowledge can be seen before and after the course. Regarding the element conceptual understanding I use the theoretical forms of knowledge, fact, comprehension and skills to be able to find out what kind of knowledge about religious conflicts that has been acquired. In the questionnaires I also ask for the students opinions about me as their teacher before and after the teaching. I ask for their expectations and interests of the subject before and after, expectations and opinion of the textbook before and after and finally I ask if they have any special requests of how the teaching can be done and how they actually felt about it afterwards. These questions together with two theoretical methods, which partly shows the result, the product of my teaching and partly the learning process, forms the basis for the evaluation of my own teaching. In the evaluation I also make comparisons with and standpoints against theories about learning and teaching. The sum of the students knowledge, that is the theoretical method that illustrates the product of my teaching shows that the students had a vague knowledge about religion in general before the course episode. Therefore I had to begin the education with an explanation of what separates Christianity from other religions. Because of circumstances I could neither predict or change the time the students and me had to our disposal was restricted. This together with the student’s poor knowledge about the subject made it difficult for me to connect the students with a deeper understanding and at the same time it made it very difficult for them to reach it. Consequently they haven’t acquired the facts that are needed to reason about the complexity of problems that surrounds religious conflicts, which in fact was my objective and since this objective is not fulfilled neither is my teaching. During my work I saw some problems with this kind of self-evaluation and that is that you only get feedback from the students you are teaching and a so to say a quiet methodology that in this context appears to be kind of abstract and at the same time, for the purpose is briefly researched. Because of this there is a risk that the evaluation tends to focus too much on both the learning process of the students and the result of the teaching instead of at my teaching. That is the other theoretical method that forms the basis of the evaluation on my teaching and is at the same time the head purpose of my thesis. I also have come to realize that you need comparisons between different classes and different teaching methods to be able to make a relevant and quality developing self-evaluation.
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att utröna huruvida en självvärdering av min egen undervisning kan utföras. Detta sker utifrån tre metodologiska ansatser, begreppsförståelse, utvärdering och bedömning samt självvärdering. Genom förenkäter, examination och efterenkäter studeras vilken sorts kunskap elever i en åttondeklass har tillägnat sig om kristna kyrkans framväxt och splittring, utifrån begreppsförståelse om religionskonflikter. Enkäterna och examinationen syftar således till att bedöma huruvida förändring i elevernas kunskap skett före och efter kursavsnittet. I momentet begreppsförståelse utgår jag ifrån kunskapsformerna, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet för att kunna utröna vilken kunskap eleverna tillägnat sig om religionskonflikter. I enkäterna efterfrågas även uppfattningen om mig som lärare före och efter undervisningen, förväntningar på ämnet samt intresse för det detsamma efteråt, förväntningar på- och uppfattning om lärobok före och efter samt önskemål och uppfattning om arbetsform före och efter. Dessa frågor tillsammans med metoderna, summativ och formativ bedömning bildar underlag för min självvärdering som även innefattar jämförelser med- och ställningstagande emot teoretiska perspektiv om framförallt arbetsformer och inlärningsteorier. Resultatet av den summativa bedömningen av elevernas kunskap är att de uppvisar en mycket vag förkunskap om religion generellt. Utgångspunkten i undervisningen fick således bli att särskilja kristendom från övriga religioner. Detta gör att dessa elever inte har kunnat tillägna sig någon djupare förståelse för varken dåtid eller nutid som gör att de kan resonera kring problematiken som omgärdar begreppet religionskonflikter. Olyckliga omständigheter gjorde dessutom att tiden jag fick med klassen blev starkt beskuren, vilket gjorde att en förståelseprocess inte hann komma till stånd och då inte målet är uppfyllt kan därmed inte min undervisningsprocess sägas vara godkänd. Vad jag identifierade som problem med att göra en ensam, individuell självvärdering var att man enbart får återkopplingar från eleverna som undervisas samt från en så att säga tyst metodik, som för övrigt är ganska knapphändigt utforskad gällande problemområdet. Detta kan medföra att bedömningsarbetet riskerar att alltför mycket falla över på elevernas del och resultatet av undervisningen, istället för på min undervisningsprocess, det vill säga den formativa bedömningen. Min uppfattning är att en relevant och kvalitetsutvecklande självvärdering behöver jämförelser mellan klasser och undervisningsformer och inte enbart en ganska enkelriktad process.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppsförståelse
formativ bedömning
självvärdering
summativ bedömning
undervisning
utvärdering
Handle http://hdl.handle.net/2043/3564 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics