Lek och lustfyllt lärande i undervisningen under grundskolans tidiga år

DSpace Repository

Lek och lustfyllt lärande i undervisningen under grundskolans tidiga år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lek och lustfyllt lärande i undervisningen under grundskolans tidiga år
Author Filipovic, Ruzica ; Gryckiewicz, Karolina
Date 2007
Swedish abstract
Abstract Titel: Lek och lustfyllt lärande i undervisningen under grundskolans tidiga år. Författare: Karolina Gryckiewicz och Ruzica Filipovic Syftet med denna studie är för att få en djupare förståelse och kunskap om hur pedagoger använder och talar om leken i undervisningen i grundskolans tidiga år. Vår frågeställning består därför av två frågor; Hur använder pedagogerna leken i undervisningen i grundskolans tidiga år? Hur talar pedagogerna om leken i undervisningen i grundskolans tidiga år? För att ta reda på detta använde vi oss av underfrågor som; Hur definierar pedagogerna lek respektive lärande? Eftersom begreppet lek är svårt att definiera anser vi att det vore spännande och se hur olika pedagoger definierar begreppet. För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av observationer och intervjuer, där vi först observerade lektionerna för att sedan intervjua de berörda pedagogerna. Det som vi anser ha varit intressant och som flera av pedagogerna nämnde var hur viktig kreativiteten och fantasin är för ett lekfullt lärande. En annan viktig aspekt i resultatet var hur olika men ändå lika pedagoger tänker kring lek och lärande. Trots att pedagogernas definition på lek varierade kunde vi konstatera att alla de berörda pedagogerna har en positiv inställning till lek och att den bör användas mer i undervisningen än vad den kanske gör idag. Studien gjordes på ett antal andraklasser på tre olika skolor i Malmö, där vi avgränsade till vilka ämnen vi skulle genomföra observationerna på. Dessa ämnen blev svenska och matematik eftersom vi anser att det är dessa som fokus främst ligger på i skolår två. Nyckelord: lek, undervisning, kreativitet, fantasi
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
undervisning
kreativitet
fantasi
Handle http://hdl.handle.net/2043/3567 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics