Elevers uppfattning och upplevelse av varierande lektionsmoment

DSpace Repository

Elevers uppfattning och upplevelse av varierande lektionsmoment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers uppfattning och upplevelse av varierande lektionsmoment
Author Alvén, Daniela ; Hjörnhede Jarlson, Theres
Date 2007-02-12
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete har varit att undersöka hur elever i en femteklass uppfattar och upplever fyra olika lektioner, som vi utformat utifrån fyra av Howard Gardners intelligenser, såsom verbal/ lingvistisk, logisk/ matematisk, visuell/spatial och kroppslig/kinestetisk. I vårt arbete presenterar vi den teoretiska bakgrund och forskning som är relevant för vår undersökning. Vår materialinsamling har skett genom skriftligt besvarade frågor, lektionsobservationer, elevarbeten och elevintervjuer. I arbetets resultatdel har vi sammanställt och analyserat elevernas svar och arbeten, vi har utifrån dessa tolkat hur de har uppfattat respektive upplevt lektionerna. I diskussionen resonerar vi vidare kring våra resultat och analyser. Eleverna som deltagit i vår studie var överlag positiva till alla de olika lektionsmomenten oavsett hur de var utformade. Det de lade störst vikt vid var huruvida lektionerna var varierande eller inte. De varierade lektionsmomenten upplevde de som positiva. Att variera lektionerna för att skapa lust att lära är kanske ett sätt att nå fler elever. Pedagogen både fångar elevernas intresse och ökar motivationen samtidigt som fler elever lär, då det är lättare att i en varierad undervisning lägga in fler infallsvinklar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject uppfattning
upplevelse
lärande
multipla intelligenser
lärstilar
elvaåringen
variation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3577 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics