Tillvaratagandet av handledning och specialpedagogens kompetens - i en kommun

DSpace Repository

Tillvaratagandet av handledning och specialpedagogens kompetens - i en kommun

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tillvaratagandet av handledning och specialpedagogens kompetens - i en kommun
Author Eliasson, Tiina ; Liljedahl, Lotta
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med studien var att ta reda på hur skolledare i en kommun beskriver och använder handledning i verksamheten och hur specialpedagogens kunskaper i handledning tillvaratas. Till grund för studien låg tre frågeställningar vilka var; handledning, hur handledning används i verksamheten, vilken form av handledning som bedrivs av specialpedagogen. Studien är en kvalitativ studie som bygger på halvstrukturerade intervjuer med tio skolledare, vars svar blivit kategoriserade med hänsyn till likheter och olikheter som presenteras i resultatet. Resultatet visar att de flesta av skolledarna i kommunen beskriver begreppet handledning som hjälp, stöd, råd och konsultation. Utifrån deras sätt att beskriva begreppet, menar skolledarna att handledning används. Likaså att specialpedagogens kompetens i handledning tillvaratas. Det har även framkommit i studien att en del av skolledarna gärna skulle vilja använda sig av handledning som en möjlighet för att reflektera över det dagliga arbetet. Skolledarna menar att handledningen tyvärr inte används i någon större utsträckning som en reflekterande möjlighet på grund av att pedagogerna visar en motvilja att medverka. Dessutom menar de att resurserna inte riktigt räcker till.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject definition
handledning
hinder
specialpedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/3584 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics