Pedagogers förhållningssätt och bemötande till utagerande barn.

DSpace Repository

Pedagogers förhållningssätt och bemötande till utagerande barn.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pedagogers förhållningssätt och bemötande till utagerande barn.
Author Oscarsson, Marianne
Date 2007-02-14
Swedish abstract
Syftet med min undersökning är, att med utgångspunkt från pedagogers och specialpedagogers uppfattningar, problematisera begreppet utagerande barn och kartlägga pedagogers förhållningssätt och bemötande till de utagerade barnen i skolan. Arbetet beskriver också olika orsaker till utagerande beteende. Undersökningen har gjorts med hjälp av sex intervjuer. Jag har intervjuat tre stycken pedagoger i skolan, en speciallärare och två stycken specialpedagoger. Sammanfattningsvis pekar resultaten av undersökningar på att pedagogerna anser att ett utagerande beteende kan bero på olika orsaker. Det framkom i resultatet och i litteraturundersökningen att orsaken till utagerande beteende är ofta komplexa och att det är svårt att definiera orsaken. Barn med utagerande beteende påverkar sin omgivning på olika sätt. Pedagogerna önskar mer stöd och handledning av specialpedagoger. Både specialpedagoger och pedagoger anser att de inte har den kompetens som krävs för att undervisa de utagerande barnen. Pedagoger och specialpedagoger efterlyste ett gemensamt synsätt gentemot barnen både i hemmet och i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn i behov av särskilt stöd
bemötande
bråkiga
förhållningssätt
självbild
utagerande
Handle http://hdl.handle.net/2043/3601 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics