En skola för alla? Politikers och tjänstemäns syn på inkludering och en skola för alla

DSpace Repository

En skola för alla? Politikers och tjänstemäns syn på inkludering och en skola för alla

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En skola för alla? Politikers och tjänstemäns syn på inkludering och en skola för alla
Author Ekström, Ann-Christine ; Isaksson, Marianne ; Sjöö, Monika
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att få en bild av vad ett antal personer, i beslutsfattande positioner och som har förutsättningar att påverka skolutvecklingen i en kommun, tänker om och lägger för innebörd i begreppen en skola för alla och inkludering samt att undersöka vad dessa personer anser att det föreligger för utvecklingsbehov för att uppnå intentionen en skola för alla. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om en skola för alla, inkludering samt specialpedagogiska perspektiv. Undersökningen grundar sig på humanistisk vetenskapstradition i hermeneutisk anda och tar sin teoretiska utgångspunkt i Vygotskys sociokulturella inlärningsteori och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Femton delvis strukturerade intervjuer, med politiker verksamma inom skol- och barnomsorgsförvaltningen och tjänstemän på förvaltningsnivå i en kommun, ligger till grund för det resultat som redovisas. Resultatet av undersökningen visar att det råder vitt skilda uppfattningar om vad begreppet en skola för alla innebär. Begreppet inkludering definieras med att vara ”med i något sammanhang”, vilket sammanhanget är råder det delade meningar om. De utvecklingsfaktorer som framförallt poängteras rör sig inom lärares kompetensområde.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject En skola för alla
inkludering
integrering
Handle http://hdl.handle.net/2043/3605 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics