"Skolgårdslek"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Skolgårdslek"
Author Eriksson, Annika ; Hansson, Pernilla
Date 2006
Swedish abstract
Vi har i vår undersökning fokuserat på barns utelek på en skolgård i Skåne. Syftet med vår undersökning var att studera vilka lekar som förkommer ute på en skolgård och hur barn använder miljön i sina lekar. Undersökningen är delvis gjord utifrån ett genusperspektiv, d.v.s. hur pojkar respektive flickor leker utomhus. Likaså pedagogens roll ute på skolgården ingår i undersökningsområdet. Dessa frågor har vi haft i åtanke: Hur använder barnen skolgården i sin lek? Vilken syn har pedagogerna på skolgården? Finns det skillnader på vad och var pojkar respektive flickor leker på skolgården? Vilken roll har pedagogerna på skolgården? I kunskapsbakgrunden tar vi upp vad lek är för barnen och vilken betydelse utomhusmiljön har för deras lek. Vi har använt de kvalitativa metoderna i form av observationer och intervjuer. De som har deltagit i vår undersökning är pedagoger och barn, detta för att kunna få bådas perspektiv på skolgårdsleken. I vår studie har vi kommit fram till att olika platser på skolgården inspirerar till olika typer av lekar. Pojkar och flickors lek skilde sig åt i rollekarna, men det fanns även tillfällen då de lekte tillsammans ute på skolgården. Vi har även kommit fram till att barnen rörde sig mycket ute på skolgården och lekte på eget initiativ, efter deras egna förutsättningar och att det var lustfyllt. Pedagogerna intog ofta en rastvaktsroll ute på skolgården och skapade sig en överblick på barnens olika lekar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genus
rastvakt
skolgårdsmiljö
skolgårdslek
utelek
Handle http://hdl.handle.net/2043/3611 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics