Elevinflytande i Särskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande i Särskolan
Author Bengtsson, Maria ; Svensson, Zabina
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka om eller hur elevinflytande i särskolan fungerar i relation till styrdokumenten. Olika formerna av demokrati såsom elevinflytande, deliberativa samtalet, klassråd och skolråd belyses utifrån olika perspektiv. Den metod som vi har använts oss av är kvalitativa intervjuer, där respondenterna svarade på ett antal öppna frågor. Respondenterna är elever och pedagoger i särskolan från två olika skolor. Åldersspannet på eleverna sträcker sig från tolv år till sexton år. Resultatet av vår forskning blev att elevinflytande finns och utövas inom särskolan samt existerar inom vissa ramar. Den deliberativa informella formen används vid planering av det dagliga schemat som sker i samspråk mellan pedagog och elev. Den formella formen av demokrati existerar i klassråd på högstadiet och skolråd på mellanstadiet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject deliberativa samtal
demokrati
elevinflytande
särskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/3614 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics