Lärares och elevers syn på litteraturval i kursen Svenska B

DSpace Repository

Lärares och elevers syn på litteraturval i kursen Svenska B

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares och elevers syn på litteraturval i kursen Svenska B
Author Andersson, Inga-Karin ; Nyberg, Mirjam
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken litteratur som används i B-kursen i svenska i två olika klasser på två nationella gymnasieprogram. Hur motiverar lärarna sitt litteraturval och hur upplever eleverna detta val? Vi använder oss av kvalitativa intervjuer och triangulering som metod då vi intervjuar lärare och elever. I vår undersökning finner vi att litteraturvalen för B-kursen i svenska motiveras på olika sätt av de båda intervjuade lärarna. Båda anpassar sina val av texter efter sina elever, men medan den ena läraren anser att kronologisk läsning av klassiker och tidstypisk litteratur är det viktigaste kriteriet vid litteraturvalet, anser den andra att elevernas intressen, erfarenheter och läsvana är viktigast. Vi har funnit att andelen texter av kvinnliga författare är få i förhållande till dem skrivna av män. Eleverna är till största del positiva till deras lärares litteraturval, även om de anser att en del av texterna är svåra. Flera av dem föredrar modern litteratur före äldre. Avslutningsvis upptäckte vi att Lpf 94 inte är lika öppen inför ett icke-västerländskt kulturarv som kursplanen i svenska. Vi anser att läroplanen bör spegla dagens mångkulturella samhälle och vara en förebild för svensklärare när de väljer sin litteratur.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject litteraturval
gymnasieskola
kanon
svensklärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/3625 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics