Sociala krav i den offentliga upphandlingen - En fallstudie av Lunds kommunstyrelses rekommendation av

DSpace Repository

Sociala krav i den offentliga upphandlingen - En fallstudie av Lunds kommunstyrelses rekommendation av

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sociala krav i den offentliga upphandlingen - En fallstudie av Lunds kommunstyrelses rekommendation av
Author Hofstedt, Göran ; Gullstrand, Emma
Date 2006
English abstract
The essay takes its origin in the increased demand for products that has been produced in accordance with human rights. The essay treats the decision of Lund’s municipal executive board to recommend its different administrations to use Fair trade coffee and tea. The purpose of the essay is to see in which way, and to what extent the decision has been implemented in the organization. For this purpose, we use a new institutional organizational theory's as theoretical frame of reference. The empirical material in the essay consists of interviews with employees of the Lund’s municipality. In addition to this, a background chapter has been added to explain the substance of the term sustainable development, both from an international, national and local point of view. To conclude, there is a concrete intention within the municipality to embrace the meaning of the term sustainable development. The persons interviewed are positive to the purpose of the current decision, but also believe that the will to change unfortunately is being halted. Among other things, they point out different economical and legislative factors. Despite this, they believe that the process is current and most likely will expand.
Swedish abstract
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den allt mer ökade efterfrågan av produkter som producerats i överensstämmelse med mänskliga rättigheter. Uppsatsen behandlar Lunds kommunstyrelses beslut att rekommendera dess förvaltningar att använda Rättvisemärkt kaffe och te. Syftet med uppsatsen är att se på vilket sätt, och i vilken omfattning beslutet har implementerats i organisationen. För detta har vi använt såväl en teoretisk referensram i form av nyinstitutionalistisk organisationsanalys som empiriskt material. Det empiriska materialet utgörs av interjuver med anställda inom kommunens förvaltningar. Till detta har ett bakgrundkapitel som behandlar den innehållsmässiga innebörden av begreppet hållbar utveckling, utifrån såväl en internationell, nationell som lokal aspekt lagts. Avslutningsvis är slutsatserna att det inom kommunen finns en konkret vilja att vidga innebörden av begreppet hållbar utveckling. De intervjuade ställer sig positiva till grundtanken med det aktuella beslutet men menar att förändringsviljan dessvärre bromsas. Bland annat framhåller de intervjuade olika ekonomiska och juridiska faktorer som sådana hinder. De menar dock att arbetet fortfarande i hög grad är aktuellt och sannolikt kommer att utvidgas.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject offentlig upphandling
Rättvisemärkt
Lund
Institutionalism
Fair Trade
Handle http://hdl.handle.net/2043/3669 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics