Språket som mål och medel. Pedagoger i samverkan för språkutveckling och förebyggande av läs- och skrivsvårigheter.

DSpace Repository

Språket som mål och medel. Pedagoger i samverkan för språkutveckling och förebyggande av läs- och skrivsvårigheter.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språket som mål och medel. Pedagoger i samverkan för språkutveckling och förebyggande av läs- och skrivsvårigheter.
Author Carlsson, Britt ; Nilsson, Annika
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv belysa metoder som syftar till att främja språkutveckling samt förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Vi vill lyfta fram olika pedagogers tankar kring förebyggande insatser och samverkan i arbetet med barns språkutveckling samt läs- och skrivinlärning. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om språk-, läs- och skrivutveckling, samverkan och den specialpedagogiska rollen. Den empiriska delen utgörs av en kvalitativ undersökning som bygger på halvstrukturerade intervjuer. Målgruppen har bestått av pedagoger från förskola, förskoleklass, skolår 1-2 samt specialpedagoger. Resultatet visar att samtliga intervjuade pedagoger betraktar språklig medvetenhet som viktig och nödvändig för barnens språkliga utveckling. Det finns en stark tilltro till möjligheterna att verka för en språkutveckling och därmed förebygga läs- och skrivsvårigheter. Pedagogerna ser samverkan som ett betydelsefullt redskap för barns språk-, läs- och skrivutveckling, men vi kan konstatera att den röda tråden mellan förskola och skola saknas. Resultatet visar också att specialpedagogen i sin yrkesroll har en stor uppgift att fylla inom samtliga dessa områden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förebygga
läs- och skrivsvårigheter
läs- och skrivutveckling
samverkan
språklig medvetenhet
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/3670 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics