Teaching Number Sense to Kindergarteners

DSpace Repository

Teaching Number Sense to Kindergarteners

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Teaching Number Sense to Kindergarteners
Author Rasmusson, Malin
Date 2007
English abstract
As I earlier visited Kindergarten classes in the United States, I was surprised to see how much time that was set aside for mathematical activities in a hands-on fashion. In the reform of the United States Principle and Standards for School Mathematics, number sense was an essential outcome. Hence, the purpose of my study was to investigate, using participant observation with running records as a method, how number sense is taught in a Kindergarten class in Texas. During my observation, I especially looked at the educations connection to the guidelines and mathematics education theories. The result of my investigation shows that ninety minutes every day was set aside for mathematical activities in hands-on fashion, adapted to meet the guideline requirements and goals. In addition, the teaching observed in the class was closely associated with the mathematics educational theories.
Swedish abstract
Då jag tidigare besökt förskoleklasser i USA har jag förvånats över hur mycket tid som ägnats åt laborativ matematik. När nationella läroplanen i matematik i USA, Principles and Standards for School Mathematics, omarbetades blev fokus inom matematik att arbeta för att stärka elevers taluppfattning. Lockad av tidigare erfarenheter från det amerikanska skolsystemet beslutade jag mig därför för göra en deltagande observation med löpande protokoll för att se hur man arbetar med taluppfattning i en förskoleklass i Texas. Under observationen fokuserade jag på att se samband mellan undervisningen, läroplaner och teorier inom matematikundervisning. Resultatet av min undersökning visar att nittio minuter varje dag ägnades åt laborativa matematikaktiviteter anpassade för att hjälpa eleverna att uppnå läroplanens mål. Därtill fanns en tydlig anknytning till teorier inom matematikundervisning. Arbetet är skrivet på engelska. Detta för att termer, dialoger etc. inte ska översättas inkorrekt och för att skolan som observationen skedde på ska kunna ta del av resultatet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject guidelines
hands-on activities
Kindergarten mathematics
number sense
participant observation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3731 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics