Lösningsfokus i utvecklingssamtal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lösningsfokus i utvecklingssamtal
Author Ziegler, Randy
Date 2007
English abstract
In this essay I wanted to look into how two teachers used solution focus in their development conversations. I observed five development conversations with each teacher, after which I interviewed the teachers. During the observations I saw that focus were transferred on to the students as well as the main responsibility for the students schoolwork. The interviews completed the picture and it became clear what motives the teachers had using solution focus. For example they believed that the students are experts in their own schoolwork and in how they can work to achieve their goals. After my surveys I came to the conclusion that the teachers use solution focus in their development conversations, by not discussing why, or how problems had occurred, but instead to focus on how they can be solved. Both teachers believe that solution focus is a commendable method that influences the conversations in a positive way. The students becomes more active and formulates their owns solutions for example. The teachers also feel that using a certain method provides a sense of security, as they didn’t study conversation methods during their teacher education.
Swedish abstract
I detta arbete ville jag undersöka hur två gymnasielärare i svenska använde samtalsmetoden lösningsfokus i sina utvecklingssamtal. Jag observerade fem utvecklingssamtal vardera hos de båda lärarna, varpå jag intervjuade dem. Under observationerna såg jag att fokus överfördes till eleverna och de fick även huvudansvaret för sitt skolarbete. Intervjuerna kompletterade bilden och det blev tydligt vilka motiv lärarna hade för att använda lösningsfokus. Till exempel ansåg de att eleverna själva är experter på sitt eget skolarbete, samt på hur de kan arbeta för att nå sina mål. Efter mina undersökningar kunde jag dra slutsatsen att lärarna använder lösningsfokus i sina utvecklingssamtal, exempelvis genom att inte diskutera varför och hur problem har uppstått, utan istället fokusera på hur de kan lösas. Båda lärarna anser att det är ett bra verktyg som påverkar samtalen på ett positivt sätt, bland annat genom att eleven blir mer aktiv och formulerar sina egna lösningar. Lärarna känner också att det är skönt att ha en metod att utgå ifrån, då samtalsmetodik inte fått något nämnvärt utrymme i deras utbildning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Utvecklingssamtal
lösningsfokus
samtalsmetodik
Steve de Shazer
Insoo Kim Berg
Handle http://hdl.handle.net/2043/3767 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics