Genusperspektiv i förskolan - pedagoger, barn och skönlitteratur

DSpace Repository

Genusperspektiv i förskolan - pedagoger, barn och skönlitteratur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Genusperspektiv i förskolan - pedagoger, barn och skönlitteratur
Author Larsson, Therese
Date 2007
Swedish abstract
Detta examensarbetes syfte är att utforska genusperspektiv i förskolan (1-5 år), genom att belysa pedagogers föreställningar om små barns skönlitteratur samt barns egna bokval. Jag anser det vara ett viktigt område att belysa då skönlitteratur är något som används i stor utsträckning i förskolan samt är av vikt för barnens utveckling. I min empiriska undersökning har jag använt mig av metoderna intervju, textanalys samt observation. Jag har intervjuat fyra pedagoger, analyserat bokbeståndet på en avdelning samt observerat en barngrupps egna val av böcker. Resultatet av empirin visar på olika förhållningssätt som pedagogerna har till genusfrågor. Förhållningssätten delas in i tre teman; medvetenhet, naturligt samt oengagemang. Resultatet visade vidare att det var fler manliga karaktärer än kvinnliga i barnens skönlitterära böcker, dock inte lika stor skillnad som framkommit i tidigare forskning. I analysen av observationerna framkom att flickorna och pojkarna i stor utsträckning hade liknande läsvanor. Som tidigare forskning visat läste dock flickorna mer skönlitteratur medan pojkarna läste mer facklitteratur. Min slutsats är att det krävs att pedagogerna har kunskap om genusfrågor, för att kunna skapa möjligheter för barnen i förskolan att våga bryta könsmönster och utveckla alla sina sidor och förmågor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
genus
jämställdhet
skönlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/3775 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics