Romska barn lär sig läsa och skriva – en fallstudie

DSpace Repository

Romska barn lär sig läsa och skriva – en fallstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Romska barn lär sig läsa och skriva – en fallstudie
Author Persson, Anita
Date 2007-03-02
Swedish abstract
Det finns barn som aldrig fått möjlighet att lära sig läsa och skriva. Syftet med fallstudien är att bidra till kunskap om hur tvåspråkig undervisning uppfattas av några romska barn i tolv års ålder, som var analfabeter, samt att ge en inblick i deras modersmålslärares arbetssätt. Tre huvudfrågor ställdes: Vad betyder tvåspråkig undervisning för några romska barn? Hur arbetar modersmålsläraren? Hur upplever dessa romska barn momentet läs- och skrivinlärning? Som metod användes observation och kvalitativ intervju. Modersmålsläraren agerade som tolk under intervjun. Observationer genomfördes som passiv och deltagande observatör. Barnens teckningar och textmaterial har använts för att de skulle få möjlighet att utrycka sig på ett annat sätt än bara verbalt. Fallstudien visade att genom insatser från modersmålsläraren och genom den tvåspråkiga undervisningen, underlättades det för de tre romska barnen att lära sig läsa och skriva. Slutsatsen är att det tar tid, ansträngningar, motivation och bra samarbete från både barn och lärare för att barnen ska ha chans att bli litterata.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Romer
Tvåspråkig undervisning
Analfabeter
Flerspråkiga barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/3796 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics