Ätande utan mål

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ätande utan mål
Author Warngård, Nina
Date 2007
English abstract
Mat och hälsa är av stor betydelse för barns utveckling. I Sverige idag lider vart femte barn av övervikt. Flera undersökningar visar på att svenska barns kostvanor har förändrats. Barn äter idag felaktigt, för lite grönsaker, för mycket sött och rör sig alldeles för lite. Syftet med denna uppsats är lyfta fram vikten av att barn får en hälsosam start i livet, särskilt avseende matvanor. Syftet är vidare att diskutera skolans och föräldrarnas ansvar i detta. I mitt föreliggande arbete har jag undersökt hur ansvarsfördelning och samarbetet, som gäller mellan föräldrar och skola vad avser barns matvanor, sett ut på en skola i Malmö. Föräldrar, skolledning och skolkökspersonal har blivit intervjuade. Vidare har jag satt samarbete i fokus och resultat visar bland annat att de intervjuade föräldrarna anser att det stora ansvaret för deras barns matvanor och hälsa ligger på föräldrarna själva.. Föräldrar ansåg dock att skolans betydelse för maten och hälsan är stor. Resultat från föräldrarna visar också att tidsbrist var den största faktorn för barns idag osundare liv. Brister i kommunikation och samarbetet mellan föräldrar och skola är ett faktum. Ingen av föräldrarna hade något intryck att skolan arbetade för att främja betydelsen av mat och hälsa. Varje part kämpar vidare med sina problem, utan att ta hjälp av övriga, vilket är mycket otillfredsställande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Matvanor
Kost
Samarbete
Ansvar
Handle http://hdl.handle.net/2043/3805 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics