Pedagogiskt drama i verksamheten?

DSpace Repository

Pedagogiskt drama i verksamheten?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogiskt drama i verksamheten?
Author Gustavsson, Karin ; Hellström, Camilla
Date 2007
Swedish abstract
I vårt arbete har vi undersökt inställningen till och kunskapen om pedagogiskt drama hos fyra slumpvis utvalda pedagoger i förskola och grundskolans tidigare år. Vi har även undersökt om de använder sig av det i sin verksamhet, hur de i så fall använder sig av det och om de är medvetna om att det är pedagogiskt drama de använder sig av. Vi har också haft för avsikt att försöka tydliggöra för läsaren vad pedagogiskt drama innehåller. Vår undersökning har vi gjort med hjälp av kvalitativa djupintervjuer med de fyra pedagogerna. I vår litteraturgenomgång definierar vi först orden drama och pedagogiskt drama för att göra innebörden av dessa ord tydliga och förståliga. Därefter behandlar vi hur pedagogiskt drama är omnämnt i läroplanerna. Efter det kommer en historisk tillbakablick i hur vägen fram till dagens pedagogiskt drama sett ut. Litteraturavsnittet avslutas med en beskrivning av innehållet i pedagogiskt drama. Resultatet av undersökningen visar att pedagogiskt drama förekommer i verksamheten hos alla fyra pedagoger vi intervjuat. Alla pedagogerna har till viss del gemensamma nämnare, när det gäller både deras inställning till och användning av pedagogiskt drama. Samtidigt är det mycket som skiljer dem åt i både inställningen till, kunskapen om och hur de använder sig av pedagogiskt drama i sin verksamhet. En slutsats vi kommit fram till är att pedagogiskt drama förekommer mer än vad vi tidigare trott hos de pedagoger vi intervjuat, men att flera pedagoger inte använder den benämningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Pedagogiskt drama
pedagoger
inställning
kunskap
förskolan
grundskolans tidigare år
Handle http://hdl.handle.net/2043/3819 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics