Svenska och svenska som andraspråk. En intervjustudie med fyra lärare om synen på deras undervisningsämnen. Swedish as a first and second language - an interview study with four teachers about their view on their teaching subjects.

DSpace Repository

Svenska och svenska som andraspråk. En intervjustudie med fyra lärare om synen på deras undervisningsämnen. Swedish as a first and second language - an interview study with four teachers about their view on their teaching subjects.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svenska och svenska som andraspråk. En intervjustudie med fyra lärare om synen på deras undervisningsämnen. Swedish as a first and second language - an interview study with four teachers about their view on their teaching subjects.
Author Söderberg, Kristin
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka likheter och skillnader mellan undervisningsämnena svenska och svenska som andraspråk. Jag frågar mig vilka huvuddrag som kan urskiljas i synen på svenskämnet samt i den pågående diskussionen kring svenska som andraspråk. Jag vill också veta vilka centrala likheter och skillnader som finns i Skolverkets ämnesbeskrivningar för svenska och svenska som andraspråk. Vidare undrar jag hur lärare som undervisar eller har undervisat i både svenska och svenska som andraspråk i grundskolans senare år, på gymnasiet eller komvux ser på sina respektive ämnen i sin helhet. Slutligen frågar jag mig om det finns fog att tala om två olika svenskämnen. För att kunna besvara mina två första frågeställningar har jag dels läst litteratur om svenskämnets uppdelning och inlägg i den aktuella diskussionen kring svenska som andraspråk, dels Skolverkets ämnesbeskrivningar av ämnena. För att besvara min tredje frågeställning har jag genomfört fyra intervjuer med lärare om deras syn på svenska och svenska som andraspråk. För att ta reda på om det finns fog att tala om två olika svenskämnen har jag bedrivit litteraturstudier, läst ämnesbeskrivningar samt genomfört intervjuer. Enligt Malmgren kan svenskämnet delas upp i färdigheter, litteraturhistoria och erfarenhetspedagogik medan Svedner talar om sju ambitioner. Den pågående diskussionen kring svenska som andraspråk är mångfasetterad och rymmer diametralt olika ståndpunkter. I forskning kring andraspråksutveckling görs en åtskillnad mellan språklig bas och utbyggnad. I Skolverkets ämnesbeskrivningar av svenska och svenska som andraspråk står språkutvecklingen i tal och skrift i centrum. Därutöver ska andraspråkselever reflektera kring sin tvåspråkighet medan modersmålselever ska komma i kontakt med nordiska språk. Intervjupersonernas syn på sina undervisningsämnen i sin helhet var mångfasetterad. I både svenska och svenska som andraspråk utgjorde färdighetsträning och litteraturläsning en integrerad del av en erfarenhetspedagogisk undervisning. Slutsatsen i min undersökning är att det finns fler likheter än skillnader mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk. Skillnaderna är emellertid så avgörande att man med fog kan tala om två svenskämnen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Svenska
Svenska som andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/3841 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics