Äta bör man annars dör man, en litteraturstudie om sjuksköterskans roll vid ätsvårigheter och malnutrition efter stroke

DSpace Repository

Äta bör man annars dör man, en litteraturstudie om sjuksköterskans roll vid ätsvårigheter och malnutrition efter stroke

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Äta bör man annars dör man, en litteraturstudie om sjuksköterskans roll vid ätsvårigheter och malnutrition efter stroke
Author Andersson, Mats ; Wasniewski, Eva
Date 2007
English abstract
Approximately half of those who suffer from stroke can get eating difficulties. It may arise from different disabilities which is common after a stroke. Eating difficulties can also lead to malnutrition because of the imbalance between the metabolism and the nutritional intake. The aim of this study was to illustrate the role of the nurse among patients with stroke related to their nutrition. The theoretical frame of reference for the study was the nursing theory of Dorothea Orem. The chosen method was a literature review which was based on 11 scientific articles. The result shows that the nurse could identify eating difficulties with swallow test, observation and/or patient interview. To identify malnutrition of the patient the nurses used different measuring instrument which were combined in different ways. Interventions that the nurse could use during a meal were several depending on the patient. Adjustments of the surroundings during a meal, feeding, support, modification of the consistency of food and drink, giving small portions and snacks, allocate time, adequate sitting position, making the swallowing easier with different swallowing techniques.
Swedish abstract
Cirka hälften av de patienter som drabbats av stroke kan få svårigheter med att äta. Det kan bero på att de har drabbats av olika funktionsbortfall som är vanligt efter stroke. Svårigheter med att äta kan i sin tur leda till malnutrition, då det uppstår en obalans mellan energi- och näringsomsättning och energi- och näringsintag. Syftet med den här studien var att belysa sjuksköterskans omvårdnad bland patienter med stroke relaterat till deras nutrition. Teoretisk referensram för studien vara Dorothea Orems omvårdnadsteori. Den valda metoden var en litteraturstudie som bygger på 11 vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att sjuksköterskan kunde identifiera ätsvårigheter med hjälp av sväljtest, observation och/eller patientintervju. För att identifiera malnutrition hos patienten använde sjuksköterskorna olika mätinstrument som kombinerades på olika sätt. Omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan vidta vid måltid för att undvika malnutrition var flera olika beroende på patienten. Justeringar i omgivningen under måltid, matning, stöd, modifiering av konsistensen på mat och dryck, ge små portioner och mellanmål, avsättning av tid, adekvat sittställning och underlättande av sväljning med hjälp av olika sväljtekniker.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject identifiering
malnutrition
omvårdnad
sjuksköterskor
stroke
ätsvårigheter
eating difficulties
nurse
identification
nursing
malnutrition
stroke
Handle http://hdl.handle.net/2043/3846 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics