Dialogskolor och språkutveckling: språkutveckling på mångkulturella skolor

DSpace Repository

Dialogskolor och språkutveckling: språkutveckling på mångkulturella skolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dialogskolor och språkutveckling: språkutveckling på mångkulturella skolor
Author raleigh, carin
Date 2007
English abstract
This essay has its focus on multicultural schools and language development. Dialogue school is a term that was born with the aims The Swedish National Agency for Improvement on the schools with the biggest problems reaching the national goals in Sweden. There are about 100 schools in this group. Pupils with immigrants’ background are over representative in these schools. This research is made in a municipality where eight schools are in the project that have the focus on language development. The purpose of this study is to find out how pedagogues work with language development in the dialogue schools and mainly then the special pedagogues. I have used methods as, interview and focus group. I have found that most pedagogues feel a big dissatisfaction and loss in their work. The poor resources do so that special pedagogues rarely can work with the pupils the way they used to do, pupils with much delayed language development, dyslexia or other severe problems. The problems around these children in these areas are often big and with severe social conditions. These areas had a big rate of immigrants even thirty years back, but it was mostly immigrants as work power and the problems were far from the ones today. The resources in School were also very different before they were run by the municipalities. Digital Storytelling is a method that, according to this survey, has a broad potential as a tool for language development. I have tried the method on one group of pupils that I worked with four times, to check if there are advantages to use the method in education. There are opportunities to work on several leers at the same time, and is a base for interactive discussions. Training in writing, storytelling and different ways of expressing are many. Keywords: Dialogue schools, intercultural, language development, digital storytelling
Swedish abstract
Denna uppsats spänner över den mångkulturella skolan och språkutveckling. Dialogskolor är ett begrepp som föddes med Myndigheten för Skolutvecklings satsningar på de skolor som har sämst måluppfyllelse i Sverige. Det rör sig om ca 100 skolor som ingår i satsningen. Elever med invandrarbakgrund är överrepresenterade i dessa skolor. Denna undersökning är gjord på skolor från en kommun där åtta grundskolor ingår i projektet, som främst riktas till språkutveckling. Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger arbetar med språkutveckling på dialogskolorna och då främst ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Jag har använt mig av metoder som intervju och fokusgrupp. Jag har funnit att de flesta pedagoger känner en stor otillfredsställelse och uppgivenhet i sitt arbete. De knappa resurserna gör att specialpedagogerna sällan kan arbeta med elever som de gjorde förr, elever med väldigt sen språkutveckling, dyslexi eller dylikt. Problematiken kring barnen i dessa områden är ofta stora med svåra sociala förhållanden. Dessa områden var invandrartäta även för trettio år sedan men det handlade då oftast om arbetskraftsinvandring och problematiken var långt ifrån dagens situation. Resurserna var också helt annorlunda innan skolorna kommunaliserades. Digitalt berättande är en metod, som enligt denna undersökning, har en potential som språkutvecklande verktyg. Jag har vid fyra tillfällen prövat metoden på en grupp elever på en dialogskola för att se om det med fördel kan användas i undervisning. Det finns möjligheter att arbeta på flera plan samtidigt och fungerar som grund för interaktivt diskuterande. Skrivträning, berättande och de olika uttrycksformerna är många. Nyckelord: Dialogskolor, interkulturell, språkutveckling, digitaltberättande
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkutveckling
dialogskolor
Handle http://hdl.handle.net/2043/3871 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics