Agenter och principer - om undervisning i moralfilosofi på gymnasiet

DSpace Repository

Agenter och principer - om undervisning i moralfilosofi på gymnasiet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Agenter och principer - om undervisning i moralfilosofi på gymnasiet
Author Wikdahl, André
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur undervisning i moralfilosofi kan se ut på gymnasiet. Kursplaner och läromedel i filosofi har undersökts. Fyra lärare har i intervjuer gett sin bild av den undervisning i moralfilosofi som de bedriver. Kursplanerna ger varje lärare stor frihet att avgöra vilka teorier som ska diskuteras på lektionerna i filosofi. I uppsatsen diskuteras skillnaden mellan principetik och agentetik. Den första klassificeras ibland som manlig moral, och den senare som kvinnlig. Moralfilosofi har historiskt sett i stor utsträckning bedrivits i termer av principetik. Agentetik är en yngre teoribildning. Perspektivförskjutningen från principer till moraliska agenters karaktärsdrag anses av en del teoretiker vara så radikal att den kan liknas vid ett paradigmskifte inom moralfilosofin. En svag trend kan skönjas. Agentetik tycks vara på väg in i undervisningen och läromedel i filosofi. Det tycks som om lärare som har varit verksamma länge inte undervisar i agentetik i samma utsträckning som de som är tämligen nya i yrket. En enkätundersökning genomförd bland gymnasieelever visar inte på några skillnader mellan hur pojkar och flickor resonerar kring moralfilosofiska problem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Moralfilosofi
gymnasium
undervisning
agentetik
principetik
Handle http://hdl.handle.net/2043/3874 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics