Jag är inte här för att rätta barnens böcker - fritidspedagogens syn på sin yrkesroll

DSpace Repository

Jag är inte här för att rätta barnens böcker - fritidspedagogens syn på sin yrkesroll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag är inte här för att rätta barnens böcker - fritidspedagogens syn på sin yrkesroll
Author Jönhill, Therese ; Persson, Åsa
Date 2007
Swedish abstract
Detta arbete syftar till att undersöka hur fritidspedagogens yrkesroll formas utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, det vill säga fritidspedagogens syn på sig själv och hur han/hon tolkar andras uppfattning om rollen. För att kunna svara på detta har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med fem fritidspedagoger. Intervjuerna är utformade för att ge svar på hur verksamheten ser ut, hur fritidspedagogen ser på sig själv i sin yrkesroll och hur han/hon uppfattar omgivningens krav och förväntningar. Resultat visar att intervjupersonerna påverkas av samarbetet med lärarna på så sätt att ett gott samarbete gör att fritidspedagogsrollen att bli mer lik lärarens, medan ett mindre väl fungerande samarbete leder till att fritidspedagogen arbetar mer självständigt. Intervjupersonerna uppfattar inte att de har lägre status än läraren och vi kan därför inte se att det har någon negativ inverkan på yrkesrollen, snarare borde minskade statusskillnader leda till en starkare fritidspedagogsroll. Maktfördelningen är däremot mer ojämnt fördelad mellan de två yrkeskategorierna och inverkar på yrkesrollen på så sätt att fritidspedagogen till viss del blir underordnad. Fritidspedagogens luddiga och oklara roll, vilket till viss del beror på motstridiga och avsaknaden av förväntningar från omgivningen, tycks inte påverka intervjupersonerna och deras yrkesroll i någon större utsträckning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fritidspedagog
yrkesroll
symbolisk interaktionism
status
makt
kvalitativ intervju
Handle http://hdl.handle.net/2043/3877 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics