Från det lilla till det stora - Hur skola kan hantera kriser

DSpace Repository

Från det lilla till det stora - Hur skola kan hantera kriser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från det lilla till det stora - Hur skola kan hantera kriser
Author Lundqvist, Katarina ; Lundgren, Anna Karin
Date 2007
Swedish abstract
I detta arbete har vi velat undersöka hur pedagoger arbetar och tänker kring krishantering i skola. Finns det krisgrupper och hur uttalat är det på skolorna? Vi har tagit reda på vem som har ansvaret när en krissituation inträffar och hur arbetet är organiserat. Vi har också undersökt vilka olika uttrycksformer det finns att ta hjälp av i bearbetningsfasen. Vårt mål med detta arbete är att öka kunskapen om krisarbetet i skolor. Vi har intervjuat 3 st pedagoger och rektorn på en skola för att försöka få svar på våra frågor. Vi har valt att oss av en kvalitativ metod, eftersom vårt syfte riktar in sig på hur endast en skola fungerar vid en krissituation. Vi anser att vi fick ut mycket användbart material från intervjuerna. Den lästa litteraturen har gett oss kunskap, lett oss fram till vår problemformulering samt gett oss stöd i vårt arbete med resultat och analys av empirin. Resultatet vi fick fram var att det fanns också en stor kunskap inom området och den utvalda skolan var väl förberedd med krisplaner i krissituationer av olika omfattning. En del av resultatet blev att den krislåda som krisgruppen har satt ihop används vid både stora och små händelser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Krishantering
bearbetning
Språkets olika uttrycksformer
Handle http://hdl.handle.net/2043/3901 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics