Lärarkompetens-En studie av elevers uppfattningar om lärarkompetensens olika delar

DSpace Repository

Lärarkompetens-En studie av elevers uppfattningar om lärarkompetensens olika delar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarkompetens-En studie av elevers uppfattningar om lärarkompetensens olika delar
Author Englund, Kerstin ; Hansson, Peter
Date 2007-03-23
Swedish abstract
Den ändrade synen på lärarrollen i samhället skapar andra förväntningar på lärarens kompetens. Syftet med undersökningen är att ge insikter om elevers förväntningar gällande kompetensen hos lärare. Undersökningens fokus ligger på hur elever värderar vikten av social kompetens hos matematiklärare jämfört med ämneskompetens och bedömningskompetens. Enligt vår uppfattning finns det begränsad forskning rörande elevers syn på lärares kompetens. Vi valde därför att genomföra en enkätundersökning på två skolor i en storstad med flera etniciteter representerade. Resultatet visar att ämneskompetensen värderas högst av eleverna i undersökningen. Betydelsen av lärarens bedömningskompetens framstår också som viktig. Trots att den sociala kompetensen värderas lägst av eleverna i undersökningen utgör den en betydande faktor. Det framkom endast små skillnader avseende elevers genus och etnicitet. Genom elevers svar på enskilda frågor framkom det att lärarens sociala kompetens är av vikt i dagens skola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
dialog
empati
kommunikation
kompetens
lärarrollen
makt
matematik
relation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3920 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics