Viktiga vardagsmöten - om pedagogens yrkesetiska ansvar i mötet med förskolebarnen

DSpace Repository

Viktiga vardagsmöten - om pedagogens yrkesetiska ansvar i mötet med förskolebarnen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Viktiga vardagsmöten - om pedagogens yrkesetiska ansvar i mötet med förskolebarnen
Author Nilsson, Anette
Date 2007
English abstract
Important everday encounters-Teachers Etichal Responsivilities during contact with Pre-school children.
Swedish abstract
Abstract Titel: Viktiga vardagsmöten - om pedagogens yrkesetiska ansvar i mötet med förskolebarnen. (Important everyday encounters - Teachers Ethical Responsibilities during contact with Preschool children.) Författare: Anette Nilsson Bakgrund: Fokuserar på ”det nära” mötet med barnet, ansvaret i yrkesrollen, i vilka situationer pedagogen kan ställas inför val som utgör etiska dilemman, samt om betydelsen av den vuxnes personliga erfarenhet som redskap i förskolevardagen. Dessutom tas upp vad som är skrivet i styrdokument och i lärares yrkesetiska regler. Problemområdet: Etik och ansvar i mötet med förskolebarnen Syfte: Att undersöka hur pedagogerna tänker om etik, etisk och professionellt ansvar, om viktiga faktorer i mötet med barnen i vardagen samt om betydelsen av tidigare erfarenheter. Frågeställningar: Vad anser pedagogen vara viktigt i bemötandet av barnen? Hur tänker pedagogen om professionellt respektive privat ansvar? Vilka etiska konflikter/dilemman uppfattar pedagogen som svåra? Hur beskriver pedagogen förhållandet mellan egna erfarenheter (bakåt i livet) och sitt handlande i vardagen i verksamheten på förskolan? Metod: Intervjuer med förskollärare i två steg - en skriftlig och en med hjälp av ljudupptagning. Förskollärarna var från början elva till antalet, alla kvinnor, varav två föll bort. Undersökningens genomförande: Intervjuer med de tillfrågade pedagogerna – en skriftlig och en ljudupptagning. Resultatsammanfattning: o Informanterna ansåg att viktiga faktorer i mötet med barnen i vardagen är lyhördhet och att ”se” barnet. o Pedagogerna ger som exempel på etiska dilemman, situationer av gränssättande art. Som vid konflikter, vid matsituationer, när de upplever gräns för kränkning av barns integritet. o Som exempel på pedagogernas tankar om professionellt ges både hänvisning till Lpfö 98, som vardagsverktyg, och till vikten av att förmedla trygghet och omsorg speciellt i de nära relationerna med de yngsta barnen. o Pedagogernas spegling av erfarenheters betydelse i vardagen präglas av enighet. De ger exempel av olika slag – både negativa, att undvika och positiva, att använda som redskap. Nyckelord: bemötande, etik, etiska dilemman, integritet, kränkning, professionell, yrkesetik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ansvar
yrkesetik
etik
bemötande
Handle http://hdl.handle.net/2043/3923 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics