Eget Arbete möjligheter och problem

DSpace Repository

Eget Arbete möjligheter och problem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Eget Arbete möjligheter och problem
Author Lindskog, Elisabeth ; Fors, Camilla
Date 2007-03-23
Swedish abstract
I det här arbetet har vi studerat den arbetsform som ibland kallas Eget Arbete eller arbetsschema. En av grundtankarna bakom arbetsformen är att eleverna planerar sina arbetsuppgifter och att de själva ansvarar för att de blir utförda inom en bestämd tid. Vårt syfte var att ta reda på vilka möjligheter och problem arbetsmetoden Eget Arbete har ur ett lärar-, elev- och innehållsperspektiv. I vår undersökning har vi gjort intervjuer med lärare och elever samt observationer på en F-5 skola i en mellanstor svensk kommun. Vi har kommit fram att arbetsformen både har möjligheter och problem. Elever uppfattar att det är ett bra arbetssätt som ger dem arbetsro, frihet och inflytande. Den uppfattning vi bildat oss genom den här undersökningen är att elevinflytandet i realiteten är mycket begränsat. Under arbetets gång har vi kommit att intressera oss alltmer för innehållet i undervisningen och vi har uppmärksammat i vilken utsträckning arbetsmetoden leder till individualisering samt kunskaps- och språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Eget Arbete
Arbetsschema
Elevinflytande
Individualisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/3928 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics