Laborationers syfte och bedömning – ett exempel med bedömningsmatris

DSpace Repository

Laborationers syfte och bedömning – ett exempel med bedömningsmatris

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Laborationers syfte och bedömning – ett exempel med bedömningsmatris
Author Andersson, Emma
Date 2007
Swedish abstract
Avsikten med detta arbete är att ta reda på vad laborationer har för syfte enligt gymnasielärare, vad som bedöms samt hur bedömningen går till och hur den dokumenteras. Jag vill också försöka ta reda på hur eleverna ser på syftet med laborationer samt hur eleverna tror att de blir bedömda på dessa. Genom ett experiment med bedömningsmatris vill jag pröva möjligheterna att som lärare under själva laborationen genomföra en individuell bedömning av eleverna samt ta reda på om denna kan användas för att låta eleverna själva bedöma sin förmåga i samband med laborativt arbete. Jag har för att uppnå dessa syften använt mig utav kvalitativa intervjuer med lärare, enkäter till elever och gjort ett experiment genom att använda matris för bedömning under laborationstid. Jag har funnit att lärarnas syften och bedömning varierar dem emellan. Likaså gör deras elevers åsikter i frågor om detsamma. Eleverna anser sig bli bedömda på mer än vad lärarna verkligen bedömer. Lärarna använder laborationsrapporter som bedömningsunderlag, men bedömningen av dessa sker på olika sätt. Agerande och elevens muntliga framställning bedöms av lärarna, men dokumenteras inte pga. tidsbrist. Bedömningsmatriser kan fungera som underlag för bedömning av elevers laborativa färdigheter samt användas för elevers självbedömning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
assessment
laboration
matris
Handle http://hdl.handle.net/2043/3942 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics