Attityder till matematik hos blivande lärare sett ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Attityder till matematik hos blivande lärare sett ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Attityder till matematik hos blivande lärare sett ur ett genusperspektiv
Author Zsolt, Fazekas ; Pouraj, Samimi
Date 2007-04-02
English abstract
En jämställd undervisning ses som något självklart av alla i skolan. Trots detta visar flera studier att det råder skillnader i resultat och attityder gentemot matematik mellan könen och att flickor ofta har ett sämre självförtroende i ämnet matematik. Människor har ofta en tendens att kategorisera sin omgivning och de två könen är inget undantag. Detta har lett till en könsskillnad i skolan som blir tydlig i ämnet matematik vilket genom historien har betraktas som en manlig domän. I vårt examensarbete vill vi ta reda på lärarstudenternas attityder och förhållningssätt till matematik, samt deras självuppfattning gällande ämnet, ur ett genusperspektiv inom respektive enhet på lärarutbildningen vid Malmö högskola. Genom vårt arbete skall vi försöka komma fram till en vetenskapligt hållbar slutsats. Vi vill ta reda på studenternas attityd till matematik, det vill säga hur de manliga respektive kvinnliga studenterna förhåller sig till matematik. Kan matematik utifrån lärarstudenters utsagor sägas vara ett manligt ämne? Det bakomliggande motivet till vårt arbete är att vi känner att matematiken fortfarande är starkt mansdominerad i vårt land/världen. Det gäller för många yrken som bygger på specialisering inom matematik och det gäller alldeles speciellt bland professionella matematiker i industrin och på universiteten det är ett annat tema och diskussion. Med hjälp av enkätundersökning försöker vi få fram kvinnliga och manliga studenternas ställningstagande, samt deras självuppfattning i frågor gällande matematik sett ur ett genusperspektiv. Resultatet visar, att det överraskande nog utifrån våra förväntningar inte finns några skillnader i attityder till matematik mellan könen på de två undersökta enheterna vid Lärarutbildningen i Malmö, Ej heller finner vi skillnader i deras matematiska självförtroende. Deras utsagor visar inte heller att de ser matematik som ett manligt ämne, trots att föreställningen om att matematik är en manlig domän är vanligt förekommande i samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genus
Matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/3960 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics