Bör skolan haka på IT-vågen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bör skolan haka på IT-vågen
Author Sahrling, Rebecka
Date 2006
English abstract
Should school hook on the IT-wave? - A study of whether pupils wish an increased application of IT in teaching social studies
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida elever önskar ett ökat användande av IT i skolan knutet till hemmet för att i större utsträckning göra läxan i Samhällskunskap. Dessutom är syftet att undersöka hur en eventuell förändring skulle kunna se ut. För att undersöka detta har enkäter lämnats ut till totalt 111 elever på tre olika skolor. Min undersökning visar att de flesta ställer sig positiva till ett ökande av IT-användning i skolan i förbindelse med hemmet men det som förvånade mig är att många samtidigt är tveksamma. Om en förändring skulle infinna sig och det blir möjligt att göra läxan via Internet önskar de flesta att det sker i form av textläsning på datorn eller i form av spel. I dagsläget är en sådan förändring inte möjlig då det skulle krävas att alla elever har tillgång till Internet vilket fallet inte är idag. För vidare forskning föreslås en djupare undersökning av samma slag som denna och även en attitydundersökning från pedagogernas synvinkel.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skola
IT
Handle http://hdl.handle.net/2043/3962 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics