Läs och skrivinlärningsmetoder för särskoleintegrerade elever i grundskolan år 1-3

DSpace Repository

Läs och skrivinlärningsmetoder för särskoleintegrerade elever i grundskolan år 1-3

Details

Files for download
Icon
This is the frame
Icon
The main article
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs och skrivinlärningsmetoder för särskoleintegrerade elever i grundskolan år 1-3
Author Nyman, Lise-Lotte
Date 2007
Swedish abstract
Malmö Högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Höstterminen 2006 Nyman Lise-Lotte. (2006). Läs - och skrivinlärningsmetoder för särsko-leintegrerade elever i grundskolan år 1-3.(Reading and writing methods for students with learning diabilities in the compulsory school year 1-3 ). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbild-ning, Lärarutbildning, Malmö högskola. Mitt syfte är att undersöka vilka metoder lärare i år 1-3 använder sig av när det gäller läs- och skrivinlärningen för särskoleintegrerade elever. Jag vill även undersöka hur jag som specialpedagog på bästa sätt kan stödja och stötta både läraren och eleven i år 1-3 när det gäller läs- och skrivinlärningen. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om läs- och skrivinlärning. Med hjälp av studiebesök och intervjuer ville jag undersöka vilka meto-der som används i grundskolan för att lära särskoleintegrerade elever läsa och skriva, samt ta reda på hur jag som specialpedagog kan arbeta. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att det finns olika metoder att lära särskoleintegrerade elever läsa och skriva. Olika pedagoger använ-der sig av olika metoder. Det handlar om att utgå från eleven för att hitta den metod som passar just den eleven. Specialpedagogen utgör ett stöd för både elever och pedagoger och har en viktig roll när det gäller sam-arbetet kring eleven med all personal. Nyckelord: grundskolan, integrering, läs– och skrivinlärning, specialpe-dagog, särskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundskolan
integrering
läs- och skrivinlärning
specialpedagog
särskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/3976 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics