En undersökning om läsvanor och läskultur på yrkesförberedande program

DSpace Repository

En undersökning om läsvanor och läskultur på yrkesförberedande program

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En undersökning om läsvanor och läskultur på yrkesförberedande program
Author Boklund, Nina ; Finnman, Ann-Sofie
Date 2007
English abstract
The aim of our thesis is to give a picture of the reading habits on some vocational courses as well as lead to better understanding between students and teachers on how to work with literature in a stimulating way.
Swedish abstract
Boklund, Nina & Finnman, Ann-Sofie. (2007). En undersökning om läsvanor och läskultur på yrkesförberedande program – ur ett sociokulturellt perspektiv. (A study about pupils reading habits on vocational courses). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 60p, Malmö Högskola. Syftet med vårt examensarbete är att det dels ska ge en bild av hur det förhåller sig med läslusten på några yrkesförberedande program, dels att det ska ge en ökad förståelse för hur lärare och elever tillsammans kan arbeta utvecklande och lustfyllt med skönlitteratur. För att kunna besvara syftet har vi valt att intervjua elever och lärare på några yrkesförberedande program. I vår undersökning använder vi oss av en metod som kallas fokusgrupper, eftersom den ofta är inriktad på ett speciellt tema eller ämnesområde. Som teoretisk referensram har vi valt att använda den sociokulturella teorin. Sammanfattningsvis pekar resultatet i vår underökning på att det finns en relativt positiv inställning till att läsa skönlitteratur i skolan samt att man kan arbeta lustfyllt och utvecklande om man utgår ifrån elevernas behov och önskemål.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevcentrerad
läslust
skönlitteratur
yrkesförberedande program
Handle http://hdl.handle.net/2043/3989 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics