Jämställdhet och samkönade relationer

DSpace Repository

Jämställdhet och samkönade relationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jämställdhet och samkönade relationer
Author Karlsson, Sara
Date 2007
English abstract
Equality and same sex relationships. Five young women’s thoughts about equality and power in lesbian relationships.
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka hur personer som lever i samkönade relationer relaterar till och reflekterar kring begreppen jämställdhet och makt. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med fem unga kvinnor om deras syn på jämställdhet samt vad de anser påverkar jämställdhet och makt i samkönade relationer. Informanterna associerar främst jämställdhetsbegreppet till förhållandet mellan kvinnor och män, men använder det också för att beskriva maktrelationer i samkönade parförhållanden. Jämställdhet kan utifrån kvinnornas utsagor delas upp i konkret och abstrakt jämställdhet. Det visar sig att några av informanterna har olika bedömningskriterier för vad som är jämställdhet i en samkönad respektive en olikkönad relation och samtliga informanter menar att det är lättare att leva jämställt tillsammans med en person av samma biologiska kön. Det blir genom studien tydligt att biologiskt kön anses vara den variabel som har störst inverkan på vår maktposition i samhället samt i parförhållanden och att maskulinitet och överordning främst kopplas till den biologiska manskroppen medan feminitet och underordning kopplas till den biologiska kvinnan. Konstruktion av maskulinitet samt feminitet ses inte som lika relevant för maktförhållanden i ett samkönat förhållande som i ett olikkönat. Informanterna lyfter också fram andra strukturella maktordningar som de menar påverkar jämställdhet i samkönade parförhållanden liksom parförhållandet som institution.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject genus
heteronormativitet
jämställdhet
kön
lesbiska parförhållanden
makt
samkönade relationer
queerteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/4005 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics