Att åldras på landsbygden

DSpace Repository

Att åldras på landsbygden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att åldras på landsbygden
Author Hartell, Inga-Lill ; Wilk, Dorota
Date 2007
English abstract
The purpose with this essay is to examine how the elderly grow old on the countryside and how they perceive their own situation with growing old on the countryside. The essay is a qualitative study with an exploratory character that was conducted by unstructured interviews with people living in the countryside and with people from home-help services. Keywords: family tradition, countryside, life quality, aging
Swedish abstract
Vårt huvudsyfte med den här uppsatsen är att belysa hur äldre personer åldras på landsbygden och hur de uppfattar sin egen situation med att åldras där. Våra frågeställningar är: Hur ser de äldre själva på sitt åldrande boende på landsbygden? Kan det ses som ett problem och i så fall varför eller varför inte? Hur upplever de äldre sin livssituation? Vilka är fördelarna/nackdelarna med att bo på landsbygden? Hur ser deras sociala nätverk ut? Hur ser de till boendefrågor, tillgång till service och omsorg och närheten till släkt och grannar? Vilken innebörd lägger de äldre i frågor som livskvalité och gott eller värdigt åldrande? Har de ett gott och värdigt åldrande eller inte? Uppsatsen bygger på empiri som vi har fått från intervjuer med sex äldre personer som bor i olika kommuner och en person som nyligen har slutat arbeta inom hemtjänsten samt från litteraturstudier. Vi har i första hand definierat våra huvudbegrepp, åldrandet och landsbygden för att öka läsarnas förståelse. Vårt ämne har för oss varit specifikt, eftersom det inte bara tar upp dessa två ovannämnda begrepp utan även handlar om bondelivet, hur det förändras och moderniseras och hur dess process påverkar de äldres situation på landsbygden. Idag vet man ganska mycket om de äldre som bor i städer, via media eller i personliga möten, då har man kunnat bygga upp en mening om hur deras liv ser ut. Åldrandet på landsbygden var för oss ett okänt ämne och genom vår undersökning vill vi ta reda på om vissa stereotyper man läser om är sanna eller inte.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bondeliv
familjetraditioner
landsbygd
livskvalité
åldrande
Handle http://hdl.handle.net/2043/4007 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics