Alkoholmissbrukares inflytande i kontakt med socialtjänst

DSpace Repository

Alkoholmissbrukares inflytande i kontakt med socialtjänst

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Alkoholmissbrukares inflytande i kontakt med socialtjänst
Author Lagerstedt, Eva ; Larsson, Veronika
Date 2007
English abstract
The purpose with this essey is to establish if and how much influence an alcoholabuser in touch with services has over his or her situation and form of treatment. To find the purpose, eight investigations on alcoholabuse have been examined. The terms alcoholabuse and influence are discussed. Our results show that signs of influence can be gathered from the investigations. In seven out of eight cases, dicisions are coherent with the requests of the applicants. However, it is difficult to establish the ammount of influence, as influence is an individual question of interpretation.
Swedish abstract
Syftet med studien är att försöka ta reda på om alkoholmissbrukare har inflytande över sin situation och behandling i kontakt med socialtjänst. För att göra detta har vi fått tillgång till åtta avidentifierade behandlingsutredningar från en skånsk kommun. Alla utredningar är gjorda under år 2006. För att få fram resultat har vi noggrant gått igenom utredningarna och delat upp dem i olika kategorier för att se om inflytandet har behandlats olika beroende på bland annat kön, ålder, motivation, hemsituation eller ohälsa. Vi har även analyserat utifrån teorier kring makt, genus, roller, pedagogik och skam. Med hjälp av teorier, litteratur och egna funderingar är våra egna slutsatser att det är väldigt svårt att avgöra om alkoholmissbrukarna har haft inflytande. Egentligen tror vi att det handlar om en tolkningsfråga som beror på individen själv. Alla hjälpsökande har olika mycket kunskap och förväntar sig olika mycket av möte med socialtjänsten. Även erfarenheterna skiljer sig vilket påverkar förväntningarna av inflytandet. Vi kan tyda tecken på inflytande men inte garantera det då vi inte tror att allt som sker i en utredning dokumenteras. Om vi bara tolkar utifrån utredningarna blir vårt resultat att alkoholmissbrukarna har haft inflytande över sin behandlingssituation då de flesta fall har blivit beviljad den insats de känner sig motiverade till.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject alkoholmissbruk
inflytande
socialtjänst
behandlingsutredningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/4008 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics