Grundskoleelevers attityder till matematik

DSpace Repository

Grundskoleelevers attityder till matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Grundskoleelevers attityder till matematik
Author Al Bagdadi, Moner ; Fluur, Maria
Date 2007
Swedish abstract
Målet med vårt arbete är att undersöka vilka attityder elever i grundskolan har till matematik och hur dessa eventuellt förändras genom skolåren. Vidare är syftet att utreda om flickor och pojkar har samma attityder eller om deras åsikter skiljer sig åt. För att undersöka detta utformade vi en enkät vilken samtliga elever på en skola (år 1-9) i södra Sverige fick besvara. Sammanlagt besvarade 512 elever enkäten. Resultatet visade att attityderna eleverna har till matematik var övervägande positiva men att intresset för matematik avtar något med stigande ålder. Vidare visade studien att det förekom skillnader mellan pojkars och flickors attityder men att dessa inte var tillräckligt stora för att kunna dra generella slutsatser om könsskillnader i matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder
genus
grundskolan
matematik
skolmatematik
vardagsmatematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/4052 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics