SharePoint teknologi– en utvärdering av tekniken och dess möjligheter

DSpace Repository

SharePoint teknologi– en utvärdering av tekniken och dess möjligheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title SharePoint teknologi– en utvärdering av tekniken och dess möjligheter
Author Cano Campart, Fernando ; Szulc, Andrzej
Date 2006
English abstract
Microsoft has developed a tool for information sharing and collaboration, this software suit is known under the name SharePoint Technology. In this bachelor assignment we have extracted the parts of SharePoint Technology. We found that the suit consists of two main software applications named SharePoint Services and SharePoint Portal Server 2003, further we found that SharePoint Services can be used on its own and that SharePoint Portal Server 2003 application is only an extension. In our thesis we investigate the environment that is required to make a successful installation. We describe the different system architecture that the suit can work on and what other software is necessary to make full use of SharePoint Technology. We were not surprised that the technology is based on coexistence withother Microsoft products, mainly on Windows Server 2003 and Office 2003. Products from other software developers can be integrated but the foundation of the technology relies on Microsoft’s products. To put SharePoint Technology to the test we made an installation consisting of a stand alone server with Windows Server 2003, SQL 2000 and Office 2003. We have made a complete documentation of the installation, consisting of detailed description of installation procedure and configuration choices. After installing SharePoint Services we investigated the functions and usefulness of the SharePoint Services by testing its internal small software units called WebParts, all those small units serve as parts that are dedicated to perform a certain function. SharePoint uses WebParts as bricks that allow the user to easily define a system that he requires. Next step was to install SharePoint Portal Server 2003 and investigate what additional features come with the extension. We found that SharePoint Server 2003 has exactly the same possibilities as SharePoint Services but adds very useful features like personal webpages, target audiences and integration with other enterprise business’ software, if taken to extreme simplicity one can say that SharePoint Services is meant for smaller companies and organizations that don’t need to cooperate with external sources and have all its resources within the limits of their own house. SharePoint Portal Server is intended for companies that have the need of collaboration within organizations that are located anywhere in the world. Our thesis does not involve a practical test of whether SharePoint meets those issues. The thesis deals with practical tests of the WebParts and of the system installed on our computer, we simply make theoretical assumptions based on the practical test made to the WebParts. Before the summary of our conclusions we present a formal Microsoft view of the SharePoint Technology, this is used as a model for our testing, the goal was to compare the Microsoft view with our test. We found that Microsoft made a good job, all of the features mentioned in the formal view are covered but from our point of view it is not done as easy as one can assume.
Swedish abstract
Microsoft har utvecklat ett verktyg för informationsdelning och samarbete, detta mjukvarupaket är känt under namnet SharePoint teknologin. Vi har i detta examensarbete extraherat delarna av SharePoint teknologin. Vi fann, att paketet innefattar två huvudsakliga mjukvaruapplikationer som namnges SharePoint Services och SharePoint Portal Server 2003; vidare fann vi att SharePoint Service kan användas på egen hand, och att SharePoint Portal Server 2003 bara är en extension. I vår uppsats undersökte vi miljön som krävs för att åstadkomma en framgångsrik installation. Vi beskriver de olika systemarkitekturerna som paketet kan arbeta på och vilka andra mjukvaror som är nödvändiga för att använda SharePoint teknologin fullt ut. Vi blev inte överraskade att teknologin är baserad på en samexistens med andra Microsoft produkter, främst på Windows Server 2003 och Office 2003. Produkter från andra mjukvaruutvecklare kan bli integrerade, men grunden av teknologin baseras på Microsoft produkter. För att sätta SharePoint teknologin på prov gjorde vi en installation som innefattade en stand alone server med Windows Server 2003, SQL 2000 och Office 2003. Vi har gjort en dokumentsammanställning av installationen som innefattar detaljerad beskrivning av installationsprocedur- och konfigurations-möjligheter. Efter installationen av SharePoint Service undersökte vi funktionerna och användbarheten av SharePoint Services, genom att testa dess små interna mjukvaru-enheter kallade WebParts; alla dessa små enheter fungerar som delar, där var och en är avsedd att utföra en bestämd funktion. SharePoint använder WebParts som byggstenar vilka tillåter användaren att lätt definiera ett system, som han/hon behöver. Nästa steg var att installera SharePoint Portal Server 2003 och undersöka vilka extra finesser som tillkommer i extensionen. Vi fann att SharePoint Portal Server 2003 har exakt samma möjligheter som SharePoint Services, men är utökad med användbara finesser såsom personliga webbsidor, Target Audience och integration med andra företags mjukvara. Om man gör en extrem förenkling kan man säga att SharePoint Services, är mer avsett för småföretag och organisationer, som inte behöver samarbeta med externa källor och har alla sina resurser inom husets egna gränser. SharePoint Portal Server är inriktat på företag som har behov av samarbete inom organisationen, varhelst man befinner sig i världen. Vår uppsats involverar dock inte ett praktiskt test av huruvida SharePoint möter dessa frågeställningar. Denna uppsats gjordes med praktiska tester av WebParten och av systemen installerade på vår dator; för enkelhets skull gör vi teoretiska antaganden som baseras på det praktiska testet som gjorts för WebParten. Före sammanfattningen av våra slutsatser framlägger vi en formell Microsoft vy av SharePoint teknologin, denna används som en modell för våra tester, målet var att jämföra Microsofts vy med vårt test. Vi fann att Microsoft gjorde ett bra jobb, alla finesser som nämnts i den formella vyn är uppfyllda, men utifrån våra tester drar vi slutsatsen att detta inte är så enkelt gjort som man kan uppfatta av Microsofts skildring.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject SharePoint
utvärdering
Microsoft
evaluation
Handle http://hdl.handle.net/2043/4069 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics