Läroplan och lärobok ett (o)maka par? En textanalys genom tre läroplaner

DSpace Repository

Läroplan och lärobok ett (o)maka par? En textanalys genom tre läroplaner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läroplan och lärobok ett (o)maka par? En textanalys genom tre läroplaner
Author Persson, Mikael
Date 2007
English abstract
The purpose of this paper has been to examine changes in textbooks and curriculom, thru tree differents curriculoms. On the basis of notions as objectivity, structure, individuals, gender and narration is used to illustrate this changes. The examine are based on six different textbooks taken from tree different curriculoms, Lgr 69, Lgr 80 and Lpo 94. The examine are based on both a qualitative and a quantitative analysis. The qustion to attian the purpose is: Is it possible to make a connection between contents in textbooks and the curriculoms, on the basis of following notion, objectivity, structure, individuals, gender and narration. The method that is used is compare textbooks and curriculoms to see any connections, the examine showed that there was any connection between this two. On the contrary the study showed that there was big differents between textbooks and curriculoms. The most significant result was when it came to objectivity and gender. It was Lgr 69 that emphasize the objectivity most, but the textbooks from Lgr 69 had the most clearest valuations. There was also a growing emphasis from Lgr 69 to Lpo 94, when it came to gender. But the textbooks was going at another direction and contain less and less genderperspective. The examine show also that the narrative element was more and more decreased in the textbooks. The development whith the textbooks was also that they where more structure-concentrate and withold fewer explanations.
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att utifrån begrepp som objektivitet, aktör, individ, struktur, kön och förmedlande, kunna åskådliggöra eventuella förändringar mellan olika läroböcker. Undersökningen baserar sig på sex olika läroböcker tagna ifrån tre olika läroplansperioder Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Undersökningen består av både en kvalitativ och kvantitativ analys. Frågeställningen för undersökningen är: Kan man i läroböckerna se ett samband mellan innehåll och gällande läroplaner utifrån nämnda begrepp? Metoden för undersökningen utgår ifrån begreppen, objektivitet, aktör, individ, struktur, kön och förmedlande. Utifrån dessa begrepp jämförs både läroböcker och gällande läroplaner för att eventuellt kunna koppla ihop ett samband. Undersökningens resultat visade att ett sådant samband inte kunde dras. Det visade sig att det fanns stora åtskillnader mellan läroplan och lärobok. Det var framförallt objektivitets och könsperspektivet som talade för detta. Det var Lgr 69 som betonade objektiviteten starkast, men det var böckerna från denna period som tydligast hade värderingar. Det fanns i de olika läroplanerna en allt starkare betoning på könsperspektivet, från Lgr 69 till Lpo 94. Läroböckerna gick däremot åt andra hållet och visade ett allt mindre könsperspektiv. Syftet med att undersöka eventuella förändringar infriades. Undersökningens resultat konstaterade att böckerna med tiden blev allt mer strukturinriktade, med allt färre inslag förklaringar i texten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lärobok historia
textanalysis curriculom textbooks history
textanalys
läroplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/4079 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics