Elevmotivation utifrån ett historielärarperspektiv (Motivation of students from a History Teacher’s perspective)

DSpace Repository

Elevmotivation utifrån ett historielärarperspektiv (Motivation of students from a History Teacher’s perspective)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevmotivation utifrån ett historielärarperspektiv (Motivation of students from a History Teacher’s perspective)
Author Persson, Peter
Date 2007
English abstract
The purpose of this interview study is to examine, by scientific method, how motivation should be created from the perspective of professional working teacher’s of history, and how this creating stands in relation to motivation theories. Seven teachers divided into two nine-year compulsory schools and one upper secondary school have been interviewed. The answers from the interviews have been adapted separately and then analysed from motivation theories. The result show that the teachers consider that the primary factors for creating motivation of students is the qualities that the role of a teacher has. These qualities are to being a good storyteller, being absorbed in the matter, have good subject knowledge and a power to touch students mind. Students in this age find oneself in different maturity level, which expressed as important factor for the possibilities and for methods used when creating motivation of students. No homogeneous answer was given for the question if the subject of history has unique factors for motivation. It was mention by one teacher that a strong interesting for war and armed conflicts could occur in some individuals; in the most cases these were boys. The teacher when teaching in history could use this, by using similar events from the history and by expanding these to a history relation.
Swedish abstract
Syftet med denna intervjustudie är att med en vetenskapligt kvalitativ metod undersöka hur motivation hos elever skapas utifrån yrkesverksamma historielärares perspektiv, samt hur detta skapande förhåller sig till motivationsteorier. Sju lärare fördelat på två grundskolor och ett gymnasium, har intervjuats. Svaren från intervjuerna har bearbetats separat och sedan analyserats utifrån motivationsteorier. Resultatet visar att lärarna ser egenskaperna i rollen som lärare vara den primära faktorn i skapandet av motivation hos eleverna. Dessa är att vara en god berättare, engagerad, ha goda ämneskunskaper och ha förmåga att kunna beröra elever. Elever i denna ålder befinner sig på en rad olika mognadsnivåer, vilket uttrycktes som betydande för möjligheter och användande av metod, i skapandet av elevmotivation. I frågan om ämnet historia har några unika motivationsfaktorer, så kan inget enhetligt svar påvisas. Det nämndes av en lärare att det hos vissa individer, oftast pojkar, förekommer ett starkt intresse för krig och väpnade konflikter. Detta skulle kunna användas av läraren i historieundervisningen genom att utgår från liknande händelser och utvidga dessa till historiska samband.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject pedagogik
pedagogy
motivation
motivation
klassrumsmiljö
classroom surroundings
lärarrollen
teacher role
gruppdynamik
group dynamic
ämneskunskaper
subject knowledge
historieundervisning
history-teaching
Handle http://hdl.handle.net/2043/4086 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics