Litteraturarbetets möjligheter : en studie av barns läsning i årskurs F-3

DSpace Repository

Litteraturarbetets möjligheter : en studie av barns läsning i årskurs F-3

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Doctoral Thesis, monograph
Title Litteraturarbetets möjligheter : en studie av barns läsning i årskurs F-3
Author Jönsson, Karin
Date 2007
English abstract
This thesis investigates the reading of fiction by young pupils, and classroom work using reading as its starting point. The aim is to gather knowledge about the possibilities and limitations of some of the literary-pedagogical tools that are used in literature-based work in the years pre-school to third grade. The teaching aims to provide the conditions necessary for the pupils to build envisionments and for them to become participants in and co-creators of communities of readers with a focus on the reading of fiction. The study also endeavours to show how younger pupils read fiction in a classroom context. Research questions focus on how these pupils, individually and as a group, build communities of readers and envisionments, and which patterns can be distinguished – with regard to both choice of literature and the reading itself – in their individual reading. (11) In this study, the researcher is also the teacher of the class. The pupils were studied over a period of four years, in a class made up of 24 children. Seven of them were chosen for closer study and four of these are presented in the thesis. The empirical material consists of recordings of teaching, the pupils’ texts, recorded discussions of literature and interviews from the class’ work over the four year period. Four chapters are devoted to the study of the class’ common reading, the pupils’ reading logs for three works of fiction, discussions literature and the pupils’ individual reading. (19) The study suggests that pupils are active during their reading and create understanding through the building of envisionments. They make use of various reading strategies in their development of understanding and express these not just through verbal language but also through play, gestures and movement and in pictures and other forms of aesthetic expression. The thesis brings forward and discusses how teaching, with the help of literary-pedagogical tools, various reading strategies and the pupils’ own play/reading, works as scaffolding in creating meaning. Language-based activities are connected: discussion, listening, reading and writing work together when children investigate and respond to the contents of books.
Swedish abstract
När yngre skolelevers läsning i skolan uppmärksammas är det oftast olika läsmetoder som undersöks och diskuteras. I denna avhandling står emellertid yngre elevers läsning av skönlitteratur i centrum. I ett klassrum där olika litteraturpedagogiska redskap används undersöks litteraturarbetets möjligheter. En utgångspunkt är att läsning är en social process där det är i samarbete och i mötet med andra som förståelse kan skapas. Klassens gemensamma arbete beskrivs som en läsargemenskap. Eleverna i klassen följs under fyra år, från början av årskurs F till slutet av årskurs 3. Läraren är forskare i egen klass och dokumenterar alltså arbetet med ett inifrånperspektiv. Avhandlingen är en studie av klassens litteraturarbete. Studien fokuserar klassens gemensamma högläsning, läsloggsskrivande, boksamtal och elevernas enskilda läsning. För att illustrera hur komplext läsarbete är presenteras särskilt fyra elevers väg in i läsningen under de fyra åren. Studien pekar på att eleverna är aktiva och skapar förståelse genom att bygga upp sin föreställning under läsningen. De använder sig av olika lässtrategier i sitt förståelsearbete och uttrycker detta inte bara genom verbalt språk, utan också genom lek, gester och rörelser och i bilder och andra estetiska uttryck. Avhandlingen lyfter fram och diskuterar hur undervisningen med hjälp av de litteraturpedagogiska redskapen, olika lässtrategier och elevernas läslek fungerar som stödstrukturer för det meningsskapande arbetet. Läraren använder dessutom olikhet och skillnad som viktiga stödstrukturer i arbetet. De språkliga aktiviteterna hänger samman: samtal, lyssnande, läsning och skrivande samverkar när barn undersöker och ger respons på innehållet i böcker.
Publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola
Series/Issue Malmö Studies in Educational Sciences;33
ISSN 1651-4513
ISBN 978-91-976537-4-9
Language swe (iso)
Subject community of readers
envisionments
envisionment-building classroom
the teaching of literature
reading strategies
reading together
reading log
discussions of literature
scaffolding in reading instruction
primary elementary school
teacher research
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/4089 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-976537-4-9 (Search for reseller)
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics