Preoperativa förberedlser på en ortopedisk avdelning. Så fungerar det.

DSpace Repository

Preoperativa förberedlser på en ortopedisk avdelning. Så fungerar det.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Preoperativa förberedlser på en ortopedisk avdelning. Så fungerar det.
Author Nilsson, Hanna ; Trelde, Camilla
Date 2007
English abstract
The preoperative phase is important to prevent complications during surgical procedures. The nursing role is to create safety and to give adequate information to the patient. The aim of the study was to examine the compliance regarding the preoperative guidelines and general caregiving procedures. During the data collection, nine observations were made on seven nurses in their working environment. The study can be applied as a quality assurance and was analysed by content analysis. The result shows that time was an influencing factor, and more time and resources would make it easier to increase the compliance. The result also shows that the compliance was good regarding practical preoperative guidelines. However complete communication skills were missing, to see the inner needs of the patient. The conclusion shows that there is a continuing need to develop the nurses skill regarding patient education. It is important to listen to the patient, not only to what is being said, but to what he or she really means, including body language.
Swedish abstract
För att förebygga komplikationer vid kirurgiska ingrepp är den preoperativa fasen viktig. Sjuksköterskans roll innebär bland annat att försöka skapa trygghet samt ge adekvat information till patienten. Syftet med studien var att undersöka följsamheten gällande preoperativa riktlinjer och allmänna omvårdnadsåtgärder. Vid datainsamlingen utfördes totalt nio observationer på sju sjuksköterskor i deras arbetsmiljö. Studien utgör en kvalitets¬säkring och sammanställdes med stöd av innehållsanalys. Resultatet visade att tiden var en påverkande faktor, mer tid och resurser hade kunnat öka följsamheten ytterligare. Trots det speglar resultatet en god följsamhet gällande de praktiska preoperativa riktlinjerna, men det saknades fullgod kommunikation för att se till patientens inre behov. Slutsatserna visar på att det behövs fortlöpande utbildning gällande patientundervisning. Det är av stor vikt att lyssna på patienten, inte endast vad hon eller han säger, utan vad hon eller han egentligen förmedlar, med bland annat sitt kroppsspråk.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject följsamhet
kommunikation
kvalitetssäkring
ortopedi
preoperativ vård
riktlinjer
tid
communication
compliance
guidelines
orthopaedics
preoperative care
quality assurens
time
Handle http://hdl.handle.net/2043/4092 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics