AFASI En litteraturstudie om kommunikation vid afasi orsakad av stroke

DSpace Repository

AFASI En litteraturstudie om kommunikation vid afasi orsakad av stroke

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title AFASI En litteraturstudie om kommunikation vid afasi orsakad av stroke
Author Jönsson, Jessica ; Persson, Therése
Date 2007
English abstract
Jönsson, J & Persson, T Aphasia. A literature review about communication at aphasia caused by a cerebrovascular accident. Degree Projekt, 10 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and society, Department of Nursing, 2007. Aphasia is a common name for several speech disabilities and this can affect people in all ages. Approximately 12 000 people develop aphasia every year in Sweden and it is a common sequel after a cerebrovascular event. The patients and their relatives feel a frustration when they can not communicate with each other, and the nurse needs to support both parties. The aim of this review-study was to illuminate the communication between the nurse and the patient with aphasia. The questions at issue were: which methods does the nurse use when communicating with the patient? How does the nurse experience the communication with patients who have aphasia? How does the patient experience the situation when having difficulties to communicate? This literature study is based on qualitative and quantitative studies. The results show; that methods used by the nurse to communicate include the ability to create a relationship with the patient, show empathy, use physical touch, body language and humour. The nurse experience sympathy for the patient and find the situation most tragic. She or he supports the patient by showing attention and encourage. The patient can be frustrated and depressed by not being able to verbally express himself/herself. The results are discussed on the basis of Virginia Henderson’s theory. A conversation does not necessarily need words, comprehension might also be achieved by using body language and physical touch. Keywords: aphasia, cerebrovascular accident, communication, experience, nurse, patient, relation.
Swedish abstract
Jönsson, J & Persson, T Afasi. En litteraturstudie om kommunikation vid afasi orsakad av stroke. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, utbildningsområde omvårdnad, 2007. Afasi är ett samlingsnamn för språkliga skador och kan drabba människor i alla åldrar. Cirka 12 000 personer drabbas årligen i Sverige av afasi vilket är en vanlig åkomma efter stroke. Individen med afasi och dennes anhöriga känner en frustration då de inte kan kommunicera med varandra, sjuksköterskan går här in och stöttar både patient och anhöriga. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kommunikationen mellan sjuksköterska och patient med afasi. Frågeställningarna var: vilka metoder använder sjuksköterskan för att kommunicera med patienten? Hur upplever sjuksköterskan kommunikationen med patienter med afasi? Hur upplever patienten sin situation vid kommunikationssvårigheter? Litteraturstudien omfattar både kvalitativa och kvantitativa studier. Resultatet visade att sjuksköterskans kommunikations -metoder består av att skapa en relation med patienten, visa empati, använda fysisk beröring, kroppsspråk samt humor. Sjuksköterskan känner empati för patienten och hon upplever patientens situation som tragisk och stöttar honom genom att visa uppmärksamhet och uppmuntran. Patienten kan känna sig frustrerad och deprimerad av att inte kunna uttrycka sig verbalt. Resultatet diskuteras utifrån Virginia Hendersons omvårdnadsteori. En konversation behöver inte innehålla ord, utan en förståelse kan även nås genom att använda kroppsspråk och fysisk beröring. Nyckelord: afasi, kommunikation, patient, relation, sjuksköterska, stroke, upplevelser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject afasi
aphasia
kommunikation
communication
patient
patient
relation
relation
sjuksköterska
nurse
stroke
cerebrovascular accident
upplevelser
experience
Handle http://hdl.handle.net/2043/4103 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics