POSTOPERATIV SMÄRTBEHANDLING HOS VUXNA EFTER BUKOPERATION

DSpace Repository

POSTOPERATIV SMÄRTBEHANDLING HOS VUXNA EFTER BUKOPERATION

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title POSTOPERATIV SMÄRTBEHANDLING HOS VUXNA EFTER BUKOPERATION
Author Lindeberg, Anna ; Fredriksson, Brigitta
Date 2007
English abstract
Pain management is one of the most important nusing tasks and pain is a phenomenon that every person experience differently. It is therefore a real challenge for the health care professionals to treat the individual person in the best way. The aim of this literature study was to illuminate what pain management methods that is used postoperatively after abdominal surgery, and the care that the nurses perform when a patient is in pain. A further aim was to illuminate patient’s expectations and experiences of pain. Ten scientific articles were used for the results. To find these articles Polit et al (2001) method for litteraturesearching was used. The result showed that many nurses under administrate their patients on the basis of their experience and knowledge. The patients have pain after surgery, but in many cases they think that the nurse “know better” about pain treatment. In most cases the patient expects some kind of pain after surgery, though they have been treated for pain. Patients did not dare to ask for pain treatment, because he/she thought that the nurses would know when a new dose was needed. Cultural differences were revealed, when nurses with one culture and patients with another misunderstood each other. The result also showed a lack of knowledge among the nurses concerning information to the patients and that the given information became defective.
Swedish abstract
Att lindra smärta är en av allmänsjuksköterskans stora arbetsuppgifter och smärta som ett fenomen är något som varje person upplever individuellt. Därmed blir det en svår utmaning för vårdpersonal att behandla den enskilde patienten på bästa sätt. Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka smärtlindringsmetoder och läkemedel som används postoperativt vid bukoperation, samt vilken omvårdnad allmänsjuksköterskan utför vid smärta. Vidare var syftet även att belysa patientens förväntningar och erfarenheter av smärta. Tio vetenskapliga artiklar låg till grund för resultatet. För att finna dessa artiklar användes Polit et al (2001) metod för litteratursökning. I resultatet kom det fram att många sjuksköterskor underadministrerar patienter utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Patienterna i fråga har smärtor efter operation, men i många fall anser de att sjuksköterskan ”vet bättre” angående smärtlindring. Oftast förväntar sig även patienterna någon slags smärta efter operation, även om de blivit smärtlindrade. Vid många fall vågade patienten inte be om smärtlindring, då han/hon trodde att sjuksköterskan skulle ha förståelse för när det behövdes en ny dos. Även kulturella skillnader visade sig genom att sjuksköterskorna med en kultur och patienter med en annan missförstod varandra. I resultatet kom det också fram att sjuksköterskor har en kunskapsbrist angående information till patienterna och detta leder till att informationen till patienten blir bristfällig.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bukoperation
Information
Omvårdnad
Postoperativ
Smärta
Smärtlindring
Handle http://hdl.handle.net/2043/4115 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics