Lär genom lek!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lär genom lek!
Author Andersson, Petra ; Lejon, Johanna
Date 2007
Swedish abstract
Vårt arbete handlar om huruvida leken finns och används som redskap kopplat till lärandet med klasser med barn med behov av särskilt stöd. Vi har genomfört observationer i tre olika klasser och samtalat med respektive pedagoger, vi har även läst relevant litteratur bl.a. om Stern, Piaget och Vygotskij. Vår tes är att pedagogerna i klasser med barn med behov av särskilt stöd tar hjälp av leken som pedagogiskt verktyg för att stimulera och lära eleverna. Syftet är att belysa leken och koppla det till lärande, genom att besöka tre klasser med barn med behov av särskilt stöd. Vi vill även se om rummets organisation har någon betydelse för leken. De övergripande frågställningarna vi har arbetat efter är Hur används lek som verktyg pedagogiskt sett? Hur individanpassar pedagogerna undervisningen? Hur ser en dag ut för elever med behov av särskilt stöd? Hur är rummet organiserat? Vi har även arbetat med underfrågor till våra frågeställningar. Vår slutsats är att pedagogerna i träningsklassen använder sig av leken i undervisningen. Det är även där rummet är organiserat för att skapa möjligheter till lek.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lek
Lärande
grundsärklass
träningsklass
autistklass
barn med behov av särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/4125 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics